บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น PDCS-SP900H   
สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาพระ ตำบลไพรนกยูง อ.หันคา ชัยนาท  ( วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)
     ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องของการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาพระ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท  ซึ้งระบบประปาหมู่บ้าน 
จะใช้น้ำดิบสำหรับทำน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำ บ้านเขาพร ซึ่งในระบบประปาหมู่บ้าน ที่ใช้แหล่งน้ำดิบจากแหล่งน้ำบนผิวดิน ก็จะมีกระบวนการผลิตเป็นลำดับดังนี้
1) สูบน้ำจากแหล่งน้ำขึ้นสู่ถังกรองแล้วปล่อยน้ำที่ผ่านการกรอง เข้าสู่ถังน้ำใส
2) เติมสารส้ม และคลอรีน 
3)สูบขึ้นสู่หอจ่ายน้ำ 
 เป็นกระบวนการหลักๆที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากคือการสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำเข้าเติมระบบประปา และมีปั๊มเติมสารส้ม และคลอรีนขนาดเล็กๆ ใบกวนน้ำ อีกนิดหน่อย และมีเครื่องสูบน้ำ
ที่ต้องใช้เติมน้ำขึ้นหอเก็บน้ำ เพื่อใช้ความสูงของหอน้ำ เป็นตัวช่วยในการเพิ่มแรงดันน้ำ ซึ่งระบบประปาของที่นี่ จะมีความได้เปรียบเชิงกลอย่างมากในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้ง เพราะอยู่บน
สันเขื่อน และยก ถังจ่ายน้ำขึ้นไปอีกประมาณ 6 เมตร ดูจากสายตาแล้วระบบนี้จะมีแรงดันจ่ายในระบบอย่างน้อยประมาณ 3 ถึง 4 บาร์ทีเดียว
 ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของระบบประปา อยู่บนสันเขื่อน ในฤดูฝนระดับน้ำสูง ค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำดิบต่อเดือนก็อยู่ในระดับหนึ่ง แต่ในช่วงฤดูแล้งระดับน้ำจะอยู่ลึก หรือต่ำลงไปจากเดิมอีกทำให้ต้องใช้กระแสไฟฟ้า
มากขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนหลักๆของระบบประปาหมู่บ้าน และเนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้น้ำน้อย ก็ทำให้การจัดเก็บค่าใช้น้ำจากผู้ใช้มีรายได้จำนวนไม่มากนัก และจะมีค่าสารส้ม สำหรับทำให้น้ำใส และคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรค
ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบในการบริหารจัดการ  ในโครงการของหมู่บ้านเขาพระ ทางคณะกรรมการได้จัดการ เจาะบ่อบาดาล บ่อใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ ควบคู่ไปกับ การสูบน้ำจาก
อ่างเก็บน้ำ ซึ่งน้ำบาดาลจะมีข้อดีกว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคือ จะมีความใสกว่า และสะอาดกว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องสารส้ม และคลอรีน ลงไปได้เกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อลองใช้ปั๊มบาดาลสูบอยู่ระยะหนึ่ง 
จึงมีโครงการที่ต้องการสูบน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อค้นหาจากใน internet จึงได้มาพบกันและมีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน

   สาเหตุของค่ากระแสไฟฟ้าสูง ก็จะมาจากลักษณะของแหล่งน้ำดิบ ที่อยู่ลึก หรืออยู่ไกล ขนาดของระบบท่อเล็กเกินไป
หรือในฤดูแล้ง ระดับน้ำลดลงลึกไปจากเดิมอีกมาก และในบางหมู่บ้าน ระบบจ่ายน้ำรั่ว ระหว่างทาง ทำให้ระบบประปา
ต้องผลิตน้ำประปามากกว่าปริมาณที่ใช้จริง และนำประปาสูญเสียไปกับรอยรั่ว ซึ่งไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ จึงไม่มีใครจ่ายค่าน้ำ 
ในส่วนนี้  ทำให้สิ้นเปลืองค่ากระแสไฟฟ้า และสารเคมีในการผลิตน้ำประปา เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบระบบท่อเป็นประจำ
ในระบบประปาหมู่บ้านเราควรตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบดังนี้
1) ลักษณะและองค์ประกอบของระบบเติมน้ำดิบ
2) ตรวจสอบรอยรั่วของระบบจ่ายน้ำ ควรมีมาตรวัดน้ำต้นทาง และเปรียบเทียบกับผลรวมของการใช้น้ำทั้งระบบ
 จำนวนหน่วยที่มาตรวัดต้นทาง ควรเท่ากับ หรือใกล้เคียงกับผลรวมของปริมาณการใช้น้่ำของผู้ใช้น้ำทั้งหมด
ถ้าปริมาณต่างกันมากแสดงว่ามีรอยรั่วในระบบท่อส่งจ่ายน้ำ ควรหาจุดรั่วและซ่อมแซม
    ในระบบประปาของบ้านเขาพระ ได้ทำการปรับปรุงมาถึงระดับทำการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง
ซึ่งใช้ปั๊มบาดาลระบบไฟฟ้า220 V.AC เป็นเครื่องสูบน้ำ ซึ่งก็ช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำดิบจากทุ่นลอยสูบน้ำ และ 
ใช้น้ำบาดาลซึ่งมีความใสและสะอาดมากกว่า จึงช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าสารส้มและคลอรีนลงไปได้อีกระดับหนึ่ง
   มาถึงช่วงนี้ผมมีหน้าที่ช่วยหาปั๊มบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้งานแทนปั๊มบาดาลแบบ AC.220V ซึ่งจากความต้องการ
ใช้น้ำประปาของหมู่บ้านเพียงวันละ 5 ถึง 10 ลบ.เมตร/วัน  ผมจึงเลือกใช้ DCSP-SP 900H เป็นระบบสูบน้ำบาดาลขนาด900 วัตต์
สูบน้ำได้ 2500 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งในวันที่แสงแดดปรกติ 6 ชั่วโมง(9.00-15.00น.)  จะได้น้ำประมาณ 15ลบ.เมตรเป็นอย่างน้อย 
เครื่องสูบน้ำดิบชุดเดิมก็ยังคงใช้งานอยู่ ปั๊มบาดาลเป็นตัวช่วยสูบน้ำเสริมในเวลากลางวันที่จะช่วยสูบน้ำเติมระบบทำให้ปั๊มหลัก
ทำงานน้อยลง ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยลงจากเดิม ต้องดูไปสักระยะหนึ่งว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนเท่าใดต่อเดือน แต่ในระยะยาว
เครื่องสูบน้ำบาดาลจะมีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี  ซึ่งจะช่วยประหยัดและส่งผลดีในระยะยาว จากการที่ได้ทราบข้อมูลต่างๆ
ในการทำงานร่วมกัน ระบบประปาของบ้านเขาพร มีผู้ดูแลระบบที่มีความชำนาญและสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
จึงขออนุญาตนำเอามาเขียนเป็นบทความ เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงระบบของท้องถิ่นอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน
  บ่อที่เจาะปากบ่อขนาด 6 นิ้ว แต่พอลงไป4เมตร ก็ลดเหลือ 4 นิ้ว งานนี้จึงต้องลงปั๊ม3 นิ้วถ้าลงปั๊มก็จะแน่นเกิน
เหลือช่องว่างไม่ถึง5มม.ถ้าบ่อเกิดการเคลื่อนหรือดินSlide จะเสียทั้งปั๊มและบ่อ จึงตัดสินใจใช้ปั๊มขนาด 3 นิ้ว
และใช้ลวดสลิงสแตนเลส ผูกสาแหรกเป็นตัวประคอง อุปกรณ์ในส่วนที่จมน้ำจะเป็นวัสดุปลอดสนิมทั้งหมด
การติดตั้งปั๊มบาดาล มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
    เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยจะทดสอบวิ่งด้วยแสงแดดและปรับตั้งโปรแกรมก่อนเป็นเวลา 
หนึ่งหรือสองวัน หาค่าแรงดันที่สามารถทำได้ในช่วงเวลาต่างๆของวัน เทียบกับค่ามาตรฐาน
ที่ได้ทำการทดสอบจากชุดต้นแบบ
เวลา 11.20 น. ทำแรงดันสูงสุดได้ที่ 6.0 บาร์ ต้นกำลัง 900วัตต์
ค่าของการทดสอบในรูปแบบต่างๆของระบบสูบน้ำแต่ละรุ่น จะถูกบันทึกและนำมาประมวลเป็นค่า k
ชึ่งจะเป็นค่าที่นำมาปรับแต่งให้เครื่องแต่ละรุ่นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  เครื่องสูบน้ำบาดาลรุ่น PDCS-SP900H. จะสามารถใช้กับแผง Denco Super Black Hi Power 300watts
ได้จำนวน 3 แผง รวม 900 วัตต์  ซึ่งเป็นค่าเผื่อสูงสุด 1.8 ไม่ควรมากกว่านี้
  เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยต้องขอเรียนเชิญลูกค้ามาทำการทดสอบและตรวจรับที่โรงงาน
ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญ เมื่อมาทำการทดสอบจะได้เห็นประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
อย่างชัดเจน ทั้งรูปร่าง ขนาด ส่วนประกอบต่างๆ มีส่วนไหนต้องการเพิ่มเติม ก็จะได้จัดการ 
ปรับปรุงให้ครบถ้วน ก่อนส่งไปติดตั้ง ซึ่งผู้เขียนจะคอยให้การต้อนรับและแนะนำ ตอบข้อสงสัยใน
เรื่องต่างๆ บางงานที่เป็นงานที่สอง หรือสาม ทางผู้เขียนจะส่งรายงานทดสอบให้ ถ้าไม่สะดวกใน
การเดินทาง
  การวัดอัตราการไหล หรือปริมาณน้ำที่สูบได้ต่อชั่วโมงจะเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทดสอบ
ซึ่งปั๊มบาดาลจะสูบน้ำจากความลึกใต้ดิน ข้อมูลที่ทราบคือระดับน้ำจับท่อ 12 เมตร ส่งขึ้นยอดถัง4เมตร
รวม TDH.=16 เมตร ในการทดสอบจะปรับตั้งค่าแรงเสียดทานในแนวดิ่ง (Vertical =20m.) ในระบบท่อทดสอบ
ซึ่งจะเป็นสภาพเดียวกับสภาพจริงที่สถานที่ติดตั้ง 
 ผลการทดสอบ ที่ระดับน้ำจับท่อ 20 เมตร สูบน้ำเติมถัง 22 ลิตร เต็มในเวลา 30 วินาที
หรือ 44 ลิตร/นาที คิดเป็น 2,640 ลิตร/ชั่วโมง หรือ วันละ 15.84 ลบ.เมตร/วัน
คำนวนจากเวลาแสงแดดปรกติ 6 ชั่วโมง 9.00-15.00 น. 
ระดับความลึกทั้งหมดที่ทำการทดสอบ
ระดับน้ำจับท่อ 

 ( เมตร)

เวลาที่ใช้เติมเต็มถัง 22ลิตร (วินาที) ปริมาณน้ำที่สูบได้/นาที

(ลิตร)

ปริมาณน้ำที่สูบได้/ชั่วโมง

(ลิตร)

0.0  26 50.76 3,045
5.0 28 47.14 2,828
10 28 47.14 2,828
15 29 45.51 2,730
20 30 44 2,640
25 32 41.25 2,475
30 33 40.00 2,400
35 40 33.00 1,980
40 48 27.50 1,650
      ปั๊มบาดาลรุ่นนี้สามารถทำแรงดันได้สูงสุด 80 เมตรหรือสูบได้ลึกสุด 80 เมตร แต่ปริมาณน้ำที่ได้น้อยควรใช้สูบน้ำ
ที่ระดับน้ำจับท่อไม่เกิน 35 เมตร ซึ่งจะได้น้ำ 1,980 ลิตร/ชั่วโมง หรือวันละ 11.880 ลบ.เมตร ในตำแหน่งของบ่อบาดาล
ที่เจาะ ระดับน้ำจะอิงกับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งถ้าระดับน้ำจับท่อลดลงไปอีก 10 เมตร ก็ยังได้น้ำในปริมาณที่พอใช้งาน
ทุกอย่างสามารถ วัดได้ในเชิงวิศวกรรมฯ
  ในการทำงานออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงไม่มีแบตเตอรี่ ทั้งแบบสูบน้ำผิวดินและน้ำบาดาล
สิ่งที่เป็นเสน่ห์หรือมนต์ขลังก็คือ " เราต้องหาค่าเผื่อและย่านการใช้งานที่เหมาะสมให้สัมพันธ์กับสภาพหน้างาน " ซึ่งความลงตัว
หรือความพอดี จะเป็นตัวกำหนดให้ระบบทำงานได้ยาวนานนับสิบปี ภายใต้การดูแลและบำรุงรักษาที่เหมาะสม
  เมื่อผลที่ได้จากการทดสอบใกล้เคียงกับข้อมูลการออกแบบ ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตั้งระบบในสถานที่ใช้งานจริง
หน่วยติดตั้งออกเดินทางจากโรงงานเวลา 06.00น.จากสมุทรปราการ ด้วยระยะทาง 222 กิโลเมตร เดินทางถึงบ้านเขาพระ
เวลา 10.47 น.
      
  ก่อนทำการติดตั้ง จะต้องทำการตรวจสภาพของบ่อก่อนเพื่อความปลอดภัย
1) ใช้ไฟฉายส่องดูแนวท่อบาดาลว่ามีการคด หรือ ดินสไลย์หรือไม่ ถ้าบ่อพร้อมติดตั้ง แสงจะกระทบกับผิวน้ำ
2) วัดระดับน้ำจับท่อ วัดได้ที่ระดับ 19 เมตร จากผิวดิน
  จากข้อมูลเบื้องต้นทางหน้างานแจ้งว่า ระดับน้ำจับท่อ 12 เมตร ก็ไม่มีปัญหา เพราะเราเตรียมสายสูบ
หย่อนปั๊มลงรวมความลึก 33 เมตร
  เมื่อตรวจสอบความพร้อมของบ่อแล้ว ก็ทำการยกชุดเครื่องสูบน้ำลงไปยังแท่นคอนกรีตที่ทางหน้างาน
เตรียมเอาไว้ โดยใช้รถเครน และ ลุงสมพร ผู้เชี่ยวชาญในการยกและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
  จากนั้นก็ทำการตรวจสอบหาทิศทิศใต้ ด้วยเข็มทิศ เพื่อให้ได้แนวทิศใต้ ซึ่งเป็นแนวที่แผงโซล่าเซลล์  
สามารถรับแสงได้ดีตลอดทั้งวัน ซึ่งถ้าในกรณีที่การเทแท่นมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งก็จะไม่มากนัก เมื่อปรับ
หาแนวที่เหมาะสมแล้ว
1)ทำการเจาะยึดชุดเครื่องสูบน้ำเข้ากับแท่นคอนกรีตทั้งสี่มุม เพื่อความั่นคงแข็งแรง
2) ทำการกางใบ หรือปรับกางแผงโซล่าเซลล์ ปรับองศามุมรับแสง
3) หย่อนปั๊มบาดาลลงในบ่อ
4) เปิดเดินเครื่องเพื่อสูบน้ำขึ้นมาบนผิวดิน
  ทำการสูบน้ำขึ้นมาบนผิวดิน และทำการวัดอัตราการไหล ที่ปากบ่อ แล้วต่อท่อสูบน้ำทิ้งเอาไว้
เพื่อตรวจสอบดูถึงอัตราการป้อนเติมของน้ำใต้ดิน ลุงสมพร เมื่อใช้เครนยกแท่นเครื่องเข้าที่แล้ว
ก็จะมาทำการทดลองสูบน้ำทิ้ง และวัดอัตราการไหล
   ที่ปากบ่อ ระดับน้ำจับท่อ 19 เมตร เติมเต็มถัง 22 ลิตร ในเวลา 32 วินาที 
ได้น้ำ 41.25 ลิตร/นาที หรือ 2,475 ลิตร/ชั่วโมง หรืออย่างน้อยวันละ 14.850 ลบ.เมตร/วัน
ซึ่งใกล้เคียงกับผลของการทดสอบที่โรงงาน ซึ่งความแตกต่างจะมาจากความเข้มของแสงแดด
ในช่วงเวลาที่ทดสอบ ซึ่งยังอยู่ในย่านที่ใช้งาน
  ในระหว่างนั้นก็ทำการตอกหลักดิน (Ground Rod) เพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่างๆในระบบ
    ต่อเชื่อมสายส่งน้ำจากบ่อบาดาลเข้าระบบท่อเติมถังเก็บน้ำ
ต่อสายสันยาน เครื่องควบคุมระดับน้ำ
  เก็บรายละเอียดของงานในส่วนปากบ่อ
ในภาพจะใช้ลวดสลิง สแตนเลสขนาด 1/4 นิ้ว เพื่อเป็นตัวแขวนปั๊มและรับน้ำหนักปั๊มน้ำ
และใช้เป็นตัวช่วยดึงปั๊มขึ้นมาขูดหินปูน หรือซ่อมแซม 
ที่พื้นล่างจะปิดสนิท ป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน พวกงู หนู กระรอก เข้ามากัดสายไฟฟ้า
หรือตกลงไปในบ่อ เพื่อความสะอาด และเมื่อปิดประตูใส่หลังคาล็อคกุญแจแล้ว สามารถป้องกันการโจรกรรม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆได้
  การใช้งานก็ไม่ต้องทำอะไรเลย ระบบจะทำงานตามโปรแกรมที่ทางวิศวกรฯติดตั้งได้ปรับแต่งเอาไว้
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำงานตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อมีแสงแดด โดยมีระบบควบคุมต่างๆที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
1) เดินเครื่องสูบน้ำเติมถังเก็บ เมื่อระดับน้ำต่ำกว่าระดับที่กำหนด
2) หยุดเดินเครื่อง เมื่อระดับน้ำเต็มถัง
3) ถ้าน้ำในบ่อบาดาลแห้ง สำหรับบ่อนี้เมื่อระดับน้ำจับท่อต่ำกว่า 33 เมตร จากผิวดิน เครื่องจะหยุดเดิน
 และทำการหน่วงเวลา 10 นาที รอน้ำใต้ดินไหลมาป้อนเติมจนท่วม อุปกรณ์วัดระดับน้ำ
***** ในกรณีที่ หน่วงเวลา10 นาทีแรก ระดับน้ำยังไม่ไหลเข้ามาท่วมอุปกรณ์วัดระดับ ก็จะนับหน่วงเวลาไปเรื่อยๆ
 จนกระทั่งระดับน้ำสูงขึ้นในระดับที่ปลอดภัย ปั๊มก็จะทำงานโดยอัตโนมัต ***************
        สรุปก็คือ ไม่ต้องปรับค่าใดๆ ทุกอย่างทำงานโดยโปรแกรมอัตโนมัติ 
  ทำการติดตั้ง ทดสอบระบบต่างๆ เสร็จเรียบร้อย เวลา 14.00 น. เดินทางกลับ
  การออกแบบให้เป็นชุดสำเร็จและทดสอบการทำงานเรียบร้อยจากโรงงาน ช่วยให้ลดระยะเวลาในการติดตั้ง
ที่หน้างาน งานโยธา งานแท่นคอนกรีต สามารถทำได้โดยช่างในท้องที่ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณ
เป็นการสร้างงานในพื้นที่ การออกแบบโดยพยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น
ชุดนี้เราใช้เวลาติดตั้งและทดสอบ ประมาณ 3 ชั่วโมง
     เมื่อติดตั้งปั๊มบาดาลระบบพลังงานแสงอาทิตย์เรียบร้อยแล้ว ปั๊มน้ำที่สูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำจะทำงานน้อยลง
ซึ่งอาจจะเป็นในช่วงเวลากลางคืน ที่ไม่มีแสงแดด เมื่อใช้งานไปครบรอบสองเดือน ค่ากระแสไฟฟ้าจะลดลง ตามรอบ
ของการจดมาตรวัดของการไฟฟ้า 
      บริเวณติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ 
ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ภายในกล่องเหล็กครอบปากบ่อบาดาล ซึ่งสามารถคล้องกุญแจ และมีครอบกุญแจ เพื่อป้องกัน
การงัดแงะ และมีหูสำหรับคล้องกุญแจด้านในอีกชั้น ด้านหน้าประตูจะมีช่องกระจก ที่สามารถมองเห็นไฟสันยานต่างๆ 
แสดง สถาณะการทำงานของระบบ ได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องเปิดประตู
  ในชุดสูบน้ำบาดาลชุดแรก จะสามารถป้อนเติมน้ำเข้าระบบและมีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานของหมู่บ้าน ในอนาคต
เมื่อมีจำนวนบ้านเรือน หรือผู้ใช้น้ำจำนวนมากขึ้น ก็สามารถเจาะบ่อเพิ่มและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม
อีกชุดหนึ่ง ก็จะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
  ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของบริษัทฯ และมีความยินดีเป็นอย่างสูงที่ได้มีส่วนร่วม
ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเขาพระ ในโอกาสนี้ครับ
Hit Counter Update August 28,2016
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎