บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

ณ.ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรม ตำบลห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สำนักปฏิบัติธรรมสาขาของวัดป่าแก้ว เขื่อนคีรีธาร  จันทรบุรี


 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน (Surface Pump)

       เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงสำหรับใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดินเช่น สระน้ำ สระขุด ลำธาร ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน 
หรือบ่อบาดาลตื้น ความสามารถในการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำประเภทนี้ มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่า ความลึกที่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ไม่เกิน 8 เมตร (วัดในแนวดิ่ง)
ซึ่งเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดของโลก ผสมกับสภาพของสุญญากาศ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าเราจะเพิ่มกำลังมอเตอร์
หรือกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเพียงใดก็ตาม เครื่องสูบน้ำประเภท Surface Pump เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ในสมัยก่อนจะเป็นเครื่องสูบน้ำที่ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ( AC.) หรือไฟฟ้าบ้าน และบางชนิดก็ใช้เครื่องยนต์เกษตรขนาดเล็กเป็นตัวขับ ซึ่งสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และมีการซ่อมบำรุงสูง
 
      หลังจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อหลายปีก่อน มีแผงโซล่าเซลล์ราคาถูกออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้มีการนำเอาแผงโซล่าเซลล์มือสอง
ที่เปียกน้ำ ออกมาจำหน่ายในราคาถูก และเป็นโอกาสให้เกษตรกร ได้นำเอาแผงโซล่าเซลล์เปียกน้ำเหล่านั้นมาใช้ในการสูบน้ำ เพื่อการเกษตรกันอย่างแพร่หลาย
และกว้างขวางขึ้นมาโดยลำดับ ผู้เขียนก็เริ่มต้นศึกษาในช่วงเวลานั้นเป็นต้นมา ในการสูบน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ผู้เขียนได้ออกแบบและผลิตและจัดจำหน่าย
ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ตามความเหมาะสมของการใช้งานในแต่ละโครงการ
 ดังนั้นเพื่อให้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท่านกำลังจะซื้อไปใช้งานสามารถทำงานได้
อย่างเต็มเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าของเงินที่ต้องลงทุนทุกท่านควรอ่านศึกษา เรียนรู้และทำความเข้าใจ
ก่อนตัดสินใจซื้อไปใช้งาน ควรเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็น KURU ด้วยตนเองเสียก่อนค่อยตัดสินใจ
ซื้อไปใช้งาน เพราะเครื่องหนึ่งราคาหลายหมื่นบาท ทุกท่านสามารถอ่านทำความเข้าใจจากบทความต่างๆ
และดูจากตัวอย่างการติดตั้งใช้งานของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบต่างๆ ดูว่าเครื่องรุ่นไหน 
หรือการติดตั้งใช้งานแบบไหนจะตรงกับความต้องการใช้งานของท่าน 
ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องสูบน้ำประเภทนี้ท่านต้องอ่านทำความเข้าใจในสามประเด็นสำคัญนี้
อย่างชัดเจนเสียก่อน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ดังนี้
  1) เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดินนั้น มีความสามารถในการสูบน้ำลึกในแนวดิ่งไม่เกิน 8 เมตร
 การวางเครื่องสูบน้ำให้ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุด จะทำให้สามารถสูบน้ำได้ปริมาณมากขึ้น 
ลักษณะของการติดตั้ง ขนาดท่อสูบ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความเหมาะสม โดยทำการติดตั้ง
ตามคำแนะนำจากสมุดคู่มือประจำเครื่องอย่างเคร่งครัด เมื่อน้ำถูกป้อนเติมเข้าเครื่องสูบน้ำได้อย่าง
สะดวก เครื่องสูบน้ำก็จะสามารถดันส่งน้ำไปยังจุดหมายปลายทางได้มากขึ้น
 2) การวัดทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ และการส่งมอบงาน
   การวัดทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำและการส่งมอบงาน จะทำโดยการเดินเครื่อง
สูบน้ำด้วยต้นกำลังจากแสงแดดในสภาพปรกติ โดยการสูบน้ำเติมภาชนะทดสอบ เช่น ถัง 
ที่เราทราบปริมาตร ความจุ มีหน่วยเป็นลิตร ทำการจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา ว่าเครื่องสูบน้ำ
สามารถสูบเติมน้ำ จนเต็มภาชนะทดสอบ ภายในเวลา กี่วินาที แล้วนำเอาค่าของเวลาที่วัดได้
จากการทดสอบ มาเทียบเป็นปริมาณของน้ำที่สูบได้ ต่อนาที /ต่อชั่วโมง/และประเมินปริมาณน้ำที่สูบ
ได้ต่อวัน ณ.ตรงจุดที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตัวอย่างเช่น 
เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 สามารถสูบน้ำได้ 2,100 ลิตร/ชั่วโมง 
เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0272-500W-P50 สามารถสูบน้ำได้ 5,000 ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP04110-1200W-P50 สามารถสูบน้ำได้ 10,000 ลิตร/ชั่วโมง

 ซึ่งเป็นค่าการทดสอบจริงด้วยการใช้แสงแดดเป็นต้นกำลัง วัดอัตราการไหลที่จุดตั้งเครื่องต้นทาง

ที่ปลายทางปริมาณของน้ำก็จะลดลงแปรผันตาม ระยะทาง ขนาดท่อ และความสูงชันที่ปลายทาง
 3) ประสิทธิภาพของการใช้น้ำที่ปลายทาง ไม่รวมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ
     ในการผลิตและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของทางบริษัทฯจะมีความ
รับผิดชอบในส่วนในหัวข้อที่ 1) และหัวข้อที่ 2) ซึ่งสามารถทำการทดสอบและวัดค่าต่างๆได้ในเชิง
วิศวกรรมฯและเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งในกรณีทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตก่อนส่งมอบเครื่อง หรือส่งไปหน้างาน
และ สามารถตรวจวัดทดสอบตรงสถานที่ทำการติดตั้งใช้งานจริง
      ในส่วนของการนำน้ำไปใช้งาน หรือปริมาณของน้ำที่สูบส่งได้ที่ปลายทางจะมีผลแปรผันไปตาม
ความถูกต้องและความเหมาะสมในการ ติดตั้ง ขนาดของท่อส่งน้ำ ความยาวรวม ของท่อ ฝีมือและความ 
ปรานีตของการติดตั้งระบบท่อ รวมไปถึงคุณภาพของอุปกรณ์จ่ายน้ำ เช่น หัวน้ำหยด สปริงเกอร์ ฯลฯ
  ซึ่งในกรณีของการใช้น้ำที่ปลายทาง ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำในเชิงวิศวกรรมฯ แก่ลูกค้า
ในการใช้งานของระบบให้น้ำพืช ระบบน้ำหยด การสูบส่งน้ำระยะไกล และยินดีให้การแนะนำ
และปรับแต่งระบบที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ซึ่งทุกอย่างสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมชลประทาน

    เหตุผลสำคัญที่ต้องเขียนกล่าวถึงและทำความเข้าใจกันเสียก่อนในสามประเด็นสำคัญสามประการเบื้องต้น เพราะว่าการนำเอาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
หรือระบบโซล่าเซลล์มาใช้สำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรนั้น มีประโยชน์มากมายมหาศาล แต่การนำไปใช้งานจริงๆยังมีการขยายตัวช้า เนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์
มีราคาสูง ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องทิ้งงานเพราะไม่มีขอบเขตของงานที่ชัดเจน และไม่สามารถรับภาระ
การให้บริการหลังการขายได้ เพราะราคาขายก็ถูกจนไม่เหลืออะไร ต้องหาอุปกรณ์ราคาถูกมาประกอบเป็นเครื่องสูบน้ำ และต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุปกรณ์
คุณภาพต่ำ และอีกหลากหลายเหตุผล ที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีฝีมือดี ต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นอย่างน่าเสียดาย  เป็นเรื่องที่เราทุกฝ่ายต้องร่วมกัน
หาทางแก้ไข และทำความเข้าใจร่วมกัน ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อช่วยให้การนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้งานในภาคการเกษตรสามารถ ขยายตัวและเป็นประโยชน์
ต่อประชาขนในวงกว้างทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และช่างฝีมือที่เกี่ยวข้องทุกๆด้าน

     เมื่อทำความเข้าใจในเงื่อนไขเบื้องต้นแล้วว่า เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า มีความสามารถที่สำคัญคือสูบน้ำได้ลึก
ไม่เกิน 8 เมตร ในการทดสอบและวัดผลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง ก็จะวัดกันที่ต้นทางโดยใช้แสงแดดเป็นต้นกำลัง ซึ่งตามหลักวิศวกรรมฯ สามารถ
ชั่ง ตวง วัดปริมาณ หรือจับเวลาในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีความเข้าใจตรงกันว่า กำลังซื้อขายอะไร? และควรมีข้อกำหนด หรือมาตรฐาน
ในเชิงวิทยาศาสตร์ หรือในเชิงวิศวกรรมฯมารองรับ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็จะมีมาตรฐานเดียวกัน มารองรับ

  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปี การออกแบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
ของผู้เขียน เป็นการออกแบบและผลิตขึ้นมาจากข้อมูลความต้องการของลูกค้าในการใช้งานจริง
ผู้เขียนเน้นออกแบบให้เครื่องทำงานตรงเมื่อมีแสงแดด ไม่ใช้แบตเตอรี่เก็บสำรองกระแสไฟฟ้า
เพื่อลดต้นทุนค่าแบตเตอรี่ ที่ปัจจุบันยังมีราคาสูง และต้องการการดูแลรักษามาก เป็นภาระสำหรับ
ผู้ใช้งานทั้งด้านการซ่อมบำรุง และอายุการใช้งานที่สั้นกว่ามาตรฐานถ้ามีการดูแลไม่เหมาะสม
   ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ท่านผู้ใช้งานเก็บสะสมพลังงานเอาไว้ในรูปของมวลน้ำและแรงดันแล้วนำเอามวลน้ำ
มาใช้งานในระบบที่ไม่ต้องการแรงดันน้ำมากมายนักเช่น ระบบน้ำหยด ระบบมินิสปริงเกอร์ เป็นต้น
ซึ่งทุกๆท่านสามารถศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจ ได้จากบทความต่างๆของผู้เขียน
   เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงสำหรับแหล่งน้ำบนผิวดิน  2017 Series ได้ถูกพัฒนา
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และชั่วโมงการทำงานที่มากขึ้น โดยการพัฒนา BLDC.Motor Controller
ให้มีวงจรและกระแสที่ต่ำลง มีแรงบิดในการออกตัวสูง (High Torque) นำมาใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน
ของมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่าน ชนิดแรงบิดสูง (High Torque BLDC.Motor)
     เมื่อนำมาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก (Piston Pump)หรือปั๊มชัก ที่ทำงานด้วยความเร็วรอบต่ำ
จึงสามารถทำงานสูบน้ำได้ดีและได้ปริมาณน้ำที่มาก แรงดันที่สูง เมื่อเทียบกับเครื่องสูบน้ำชนิดอื่นเมื่อเปรียบเทียบ
การทำงานในสภาพแสงแดดเดียวกัน และใช้จำนวนแผงต้นกำลังที่เท่ากัน
  
   ด้วยลักษณะพิเศษของชุดควบคุมและมอเตอร์ เมื่อนำมาประกอบกับแผงโซล่าเซลล์ชนิดพิเศษ ซึ่งมีความตอบสนอง
รวดเร็วต่อแสงแดด จึงทำให้สามารถทำงานได้ในทุกสภาพความเข้มของแสงแดด และ ใช้งานได้ทุกฤดูกาล


DCSP0124-300W-P25 (Fix Type)
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดเล็กที่สุดที่ยังสามารถทำงานสูบน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยว(Mono Type )สั่งผลิตพิเศษสำหรับงานสูบน้ำโดยเฉพาะมีความ
ตอบสนองรวดเร็วในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
Specification: DENCO Compact Solar pumping system model DCSP0124-300W-P25 Fix Type.
Steel Structure Steel sheet 3.0 mm. thickness
Surface Finished Powder coating by DENCO Standard process in polyester RAL7032 with UV-Protection
Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  1 pcs.x300 watts. (300W.)

Electrical System.

DENCO-PDCS (Pure Direct Current System).

Control System.

24 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Driven Motor

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current 350 watts 24 V.DC

Motor Controller

DENCO Custom Solar pump motor controller  24 V.DC. maximum out-put 350 watts. (ใช้ชุดควบคุมมอเตอร์แบบเดิม)

Driven Transmission

Direct driven with the coupling joint system.

Speed Reducer

Sun gear reducer box to working speed 500 rpm.

Water pump

DENCO modify Piston Pump (Surface Pump)

Suction/Out let

1" ( 25 mm.)

Suction dept.

Maximum 8.0 m.(สูบน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร)
Flow rate Maximum 2,100 Litres / hour.(Flow rate vary by TDH.) อัตราการไหลแปรผันตามระดับความสูงของปลายทาง
Daily water supply 8 to 15 CU.M. / day (Vary by sunshine & installation condition )
Working pressure

2.0 bars.

Total Dynamic Head (TDH.) 20 m.

Horizontal water supply dist.

Maximum 400 m.

 Unit Price

@ 55,000.฿


DCSP0124-300W-P25 (Mobile Type)
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดเล็กที่สุดที่ยังสามารถทำงานสูบน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยว(Mono Type )สั่งผลิตพิเศษสำหรับงานสูบน้ำโดยเฉพาะมีความ
ตอบสนองรวดเร็วในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
Specification: DENCO Compact Solar pumping system model DCSP0124-300W-P25 Fix Type.
Steel Structure Steel sheet 3.0 mm. thickness
Surface Finished Powder coating by DENCO Standard process in polyester RAL7032 with UV-Protection
Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  1 pcs.x300 watts. (300W.)

Electrical System.

DENCO-PDCS (Pure Direct Current System).

Control System.

24 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Driven Motor

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current 350 watts 24 V.DC

Motor Controller

DENCO Custom Solar pump motor controller  24 V.DC. maximum out-put 350 watts. (ใช้ชุดควบคุมมอเตอร์แบบเดิม)

Driven Transmission

Direct driven with the coupling joint system.

Speed Reducer

Sun gear reducer box to working speed 500 rpm.

Water pump

DENCO modify Piston Pump (Surface Pump)

Suction/Out let

1" ( 25 mm.)

Suction dept.

Maximum 8.0 m.(สูบน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร)
Flow rate Maximum 2,100 Litres / hour.(Flow rate vary by TDH.) อัตราการไหลแปรผันตามระดับความสูงของปลายทาง
Daily water supply 8 to 15 CU.M. / day (Vary by sunshine & installation condition )
Working pressure

2.0 bars.

Total Dynamic Head (TDH.) 20 m.

Horizontal water supply dist.

Maximum 400 m.

 Unit Price

@ 60,000.฿


DCSP0272-900W-P50 (Surface Pumping Station A1.)
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดกลางซึ่งได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนจากมอเตอร์ธรรมดา
เป็น High Torque BLDC.Motor เพื่อใช้ทำงานกับปั๊มชักโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และมีชั่วโมงการทำงานที่สูงขึ้น
Specification: DENCO Compact Solar pumping system model DCSP0248-900W-P50 (Station A1)
Steel Structure Steel sheet 3.0 mm. thickness
Surface Finished Powder coating by DENCO Standard process in polyester RAL7032 with UV-Protection
Solar panel  DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  3pcs.x300 watts. (900W.)

Electrical System.

DENCO-PDCS (Pure Direct Current System).

Control System.

72 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Driven Motor

DENCO Custom 3 phase (High Torque).Brush Less Direct Current 500 watts 72V.DC

Motor Controller

DENCO Custom Solar pump Controller (High Torque)72 V.DC.  maximum out-put 500 watts.

Driven Transmission

Direct driven with the coupling joint system.

Speed Reducer

Sun gear reducer box to working speed 500 rpm.

Water pump

DENCO modify Piston Pump Piston diameter 76 mm. (Surface Pump) 

Suction/Out let

2" ( 50 mm.)

Suction dept.

Maximum 8.0 m.(สูบน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร)
Flow rate Maximum 5,000 Litres / hour.(Flow rate vary by TDH.) อัตราการไหลแปรผันตามระดับความสูงของปลายทาง
Daily water supply 30 CU.M. / day (Vary by sunshine & installation condition )
Working pressure

2.0 bars.

Total Dynamic Head (TDH.) 20 m.

Horizontal water supply dist.

Maximum 600 m.

 Unit Price

@ 180,000.฿
 
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และระยะส่งสูงและไกล
  ในกรณีการสูบน้ำระยะไกลและความสูงของปลายทางมากเกินกว่า20เมตรต้องทำการออกแบบและคำนวณ
อย่างแม่นยำโดยเฉพาะงาน (Custom Design) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและมีอายุใช้งานที่
ยาวนานคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและต้องใช้ชนิดและขนาดของท่อส่งน้ำที่ถูกต้อง
และเหมาะสมและมีการซ่อมบำรุงน้อย ซึ่งการใช้งานในระบบขนาดใหญ่เรามีทางเลือกอื่นๆดังนี้
1)การสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดินที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลางและส่งสูงและส่งไกล
ในกรณีนี้จะออกแบบโดยการใช้ปั๊มบาดาลแบบใบพัด แรงดันปานกลาง
2)การสูบน้ำปริมาณมาก แรงดันปานกลาง เพื่อขับระบบสปริงเกอร์
ในกรณีนี้จะออกแบบโดยการใช้ปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal pump)แรงดันปานกลาง/แรงดันสูง
        และมีทางเลือกอื่นๆที่เหมาะสมและอาจจะใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ DC/AC
   ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า วิธีการสั่งซื้อ และส่วนลดราคาพิเศษ Tel : 02-408-5800 ถึง 8
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา และส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำด้วยเหตุผลทางวิศวกรรมฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 unit price and specification up date since March 20,2017


Hit Counter Update March 20,2017
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎