บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |การออกแบบระบบน้ำหยด|

ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 ||Webmaster Prapondenco|| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก| องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||

|| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ ||


  ชุดต้นกำลัง/ชุดควบคุม/ชุดอุปกรณ์ทำงาน  Power /Controller /Equipments unit

    การนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานในยุคสมัยปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม /การท่องเที่ยว ที่พัก รีสอร์ทและโรงแรม รวมถึง
อุตสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และในกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ต้องการตู้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานสูง สามารถกันน้ำฝน กันความชื้น สำหรับงาน Solar Farm /Solar Roof top / Battery Bank / Cable Trunking system. และรวมถึง
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar pumping system ทั้งแบบเครื่องสูบน้ำบาผิวดินและเครื่องสูบน้ำบาดาล ( Solar Surface and Submersible Pumping System)
ทางบริษัทฯได้ทำการผลิตและจำหน่ายในลักษณะของ ชุดประกอบสำเร็จพร้อมใช้งานขนาดต่างๆ รวมถึง การออกแบบและผลิตเป็นกรณีพิเศษ Custom made to order
  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเครื่องฟอกน้ำ เครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจน จะเป็นชุด
ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นส่วนประกอบหลักอยู่สามส่วนคือ
1) ชุดต้นกำลัง Power Unit
ซึ่งจะประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์และ ชุดโครงสร้างสำหรับยึดแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงการเดิน
วงจรของระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น ในขนาดและกำลังวัตต์ของเครื่องแต่ละรุ่น
2) ชุดควบคุม Controller Unit
 เป็นส่วนของตู้ควบคุม ซึ่งมีมาตรฐานการป้องกัน หรือ Index Of Protection ในระดับ IP.45
ตามมาตราฐาน IEC.5029 เพื่อป้องกันความชื้น น้ำฝน และฝุ่น รวมถึงแมลงและสิ่งแปลกปลอม
ต่างๆ ไม่ให้ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ควบคุม กล่องควบคุม Inverter และอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่างๆ 
3) ชุดอุปกรณ์ทำงาน Equipments Unit
 เป็นส่วนที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทำงานเช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำบาดาล สายสูบ ชุดท่อ
ควบคุมแรงดันน้ำ เป็นต้น ซึ่งอาจจะอยู่รวมกับชุด Controller Unit หรือแยกจากกัน ตามความ
เหมาะสมของเครื่องแต่ละรุ่น
  การจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จะจัดจำหน่ายแบบเป็นชุดสำเร็จพร้อมใช้งาน ซึ่งจะเป็นในลักษณะของการให้บริการอยู่สองกลุ่ม
ซึ่งเป็นลูกค้า ผู้ใช้งานตรง เจ้าของสวน เจ้าของไร่ กลุ่มหนึ่ง และ ผู้ประกอบการที่นำไปประกอบกับโครงการ หรือระบบน้ำที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำของบริษัทฯ
เป็นส่วนประกอบ  การออกแบบและผลิตเป็นชุดสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน จะต้องออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งไปได้ทั่วประเทศ
และประเทศในแถบ South East Asia  ซึ่งต้องมีความมั่นใจในความแข็งแรงทนทานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาประกอบ แผงโซล่าเซลล์ต้องเป็นแผงโซล่าเซลล์
คุณภาพเกรด A+  เพื่อให้ชุดประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และทนต่อทุกสภาพอากาศ ทุกฤดูกาล
 สินค้าจัดจำหน่าย " แบบแยกส่วน" สำหรับกลุ่มผู้ติดตามผลงานของผู้เขียน   
   สำหรับกลุ่มผู้ติดตามผลงานของผู้เขียน ลูกค้าในกลุ่มนี้ของผู้เขียนจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านช่างและเรื่องของระบบโซล่าเซลล์ พอสมควร มีความสามารถประกอบ
ใช้งานเองได้เอง และเป็นช่างประจำท้องถิ่น หรือเป็นผู้นำชุมชน ซึ่งบางท่านก็เปรียบเสมือน เป็นครู หรือผู้ที่ให้ความรู้ในการสูบน้ำ เรื่องของการจัดการระบบให้น้ำพืช 
แก่ผู้เขียน กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ออกแบบ และทดลอง เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้เขียน ผู้เขียนจะได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ
จากการค้นคว้า หาความรู้ เพื่อนำมาตอบข้อสงสัยของลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นทั้งครูผู้จุดประกายให้ความรู้ เป็นทั้งเพื่อนที่คอยติดตามผลงาน และให้กำลังใจมาโดยตลอด 
และเรื่องของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Pumping system) หรือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ (Micro Solar Farm) ฯลฯ ก็ยังไม่มีการเรียนการสอน
อย่างจริงจังในสถาบันการศึกษา การศึกษาหาความรู้ก็ต้องใช้การศึกษาทดลองและแลกเปลี่ยนความรู้กัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
มีทางเลือก หรือช่องทางที่มากขึ้น ทางผู้เขียนจึงได้ทำการออกแบบ และผลิตอุปกรณ์ทางด้านพลังงานทดแทน และแยกส่วนจำหน่ายเฉพาะส่วนควบคุมและอุปกรณ์ทำงาน 
 เรียกว่า CEU.( Controller / Equipments Units)

CEU-SP600-C2225

CEU-DCSP0348-P50

เครื่องสูบน้ำบาดาล

เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน BLDC.MOTOR


เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายชุดอุปกรณ์  CEU. (Controller /Equipments Unit) 

   ในการจัดจำหน่ายชุดอุปกรณ์ CEU ผู้เขียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดจำหน่ายให้โดยเฉพาะกับผู้ติดตามผลงานของผู้เขียน และผู้ที่เชื่อมั่นในตัวสินค้าของผู้เขียน 
หรือผู้ที่ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า เมื่อซื้อไปแล้วสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เท่านั้น อ่านถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งนึกเคืองกัน ขอให้ทำความเข้าใจกันก่อนว่า
ในเบื้องต้นที่เริ่มผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จำหน่าย ผู้เขียนได้พบกับเรื่องราวและปัญหามากมายของการใช้งาน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะมาจาก
ความเข้าใจในการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่อง ซึ่งปัญหาต่างๆก็ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนมีลูกค้าที่ต้องดูแล และให้บริการ
หลังการขายเป็นจำนวนมาก และลูกค้าทุกรายก็เข้าใจ และเริ่มสนุกกับการใช้เครื่องและซ่อมบำรุงเครื่อง หรือแก้ไขไปตามอาการ และก็ใช้งานได้ดีตลอดมา
 
    รถยนต์ราคาเป็นล้านๆก็ยังต้องมีการเข้าศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อให้ยังสามารถใช้งานได้ตามปรกติ และก็เช่นเดียวกัน เครื่องสูบน้ำที่
จัดจำหน่ายออกไปก็ย่อมต้องมีการดูแลรักษาที่ถูกวิธีเช่นกัน เครื่องจักร เครื่องกลทุกอย่างที่มีการหมุน การเคลื่อนที่ใช้งาน ก็ย่อมต้องมีความสึกหรอ
ไปตามอายุใช้งาน เมื่อมีปัญหาในการใช้งานทางบริษัทฯก็จะมีการให้บริการทางด้าน ให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุง และจัดส่งชิ้นส่วน อะไหล่ ไปให้อย่าง
เร่งด่วนทางพัสดุไปรษณีย์ พร้อมการติดตามดูแลตลอดอายุการใช้งาน อาจจะมีค่าอะไหล่บ้างในราคาพิเศษ ถือว่าเป็นการบริการหลังการขาย ซึ่งเป็น
กรณีของการจำหน่าย เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบชุดประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน
 
    ในส่วนของสินค้าชุดอุปกรณ์ CEU ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่ติดตามผลงานของผู้เขียน และอยากจะลองวิชา หรือเป็นนักประดิษฐ์ 
เป็นผู้นำท้องถิ่นที่ต้องการประหยัดงบประมาณ หรือนำไปเป็นส่วนประกอบของงานอาชีพที่ทำอยู่ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาให้การนำเอา
พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งานในประเทศไทย เกิดการขยายตัว ซึ่งผู้เขียนก็ขอเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการผลักดันในเรื่องนี้ และในปัจจุบัน ( พศ.2560)
ผลงานการทดลองและการออกแบบผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆของผู้เขียนได้พัฒนาไปถึงจุดที่เสถียรและมีค่า Safety Power Factor ที่แน่นอนแล้ว จึงมี
ความมั่นใจในการผลิตสินค้าชุดอุปกรณ์ CEU ออกจำหน่าย สินค้าทุกชนิดจะทำการทดสอบที่โรงงานก่อนการส่งมอบ ว่าสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด
พร้อมผลของการทดสอบ  เมื่อรับสินค้าไปแล้วเมื่อนำไปใช้งานถ้ามีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท เกินกำลัง หรือมีความเสียหายต่ออุปกรณ์
ทางผู้ซื้อต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมให้ใช้งานได้ตามเดิม ซึ่งก็ยังดีกว่าการซื้อไปประกอบเองแบบ DIY. ที่ไม่มีการรับประกันใดๆเลย 
 
การซื้อสินค้าในรูปแบบของชุดอุปกรณ์ CEU. (Controller /Equipments Unit) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์คือ
1) ได้ใช้สินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ
สินค้าชุดอุปกรณ์ CEU. (Controller /Equipments Unit) ทุกชนิดจะมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกับชุดกล่องดวงใจของชุดประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน
ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ตู้ควบคุม อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เป็นชนิดเดียวกันและรุ่นเดียวกัน ที่ผ่านการทดสอบและคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้ว
ไม่ต้องเสี่ยงไปซื้อมาทดสอบทดลองด้วยตนเองให้เพลียหัวใจ หรือเสียงบประมาณไปเปล่าๆ  ผู้เขียนอยากให้ผู้ซื้อมารับสินค้า และทดสอบด้วยตนเองที่
โรงงาน จะได้เรียนรู้และได้ทำความรู้จักกันไว้ และถ้าสินค้าที่สั่งซื้อไม่ตรงกับที่เข้าใจ หรือตั้งใจ ก็จะได้สามารถปรับแต่งหรือทำความเข้าใจ หรือแม้แต่
สามารถไม่รับสินค้า เพราะสินค้าในกลุ่มพลังงานทดแทน ผู้เขียนจะจำหน่ายเป็นราคาเงินสด รับสินค้าที่โรงงาน เท่านั้น มาดูหลักแหล่ง มาดูความน่าเชื่อถือ
ถือว่าแวะมาเยี่ยมเยือนกันมาชมของจริงๆ ถูกใจแล้วค่อยจ่ายเงิน แล้วค่อยยกขึ้นรถไปใช้งาน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และในกรณีที่
เป็นการซื้อไปใช้งานของชุมชน ก็ขอเรียนเชิญทั้งคณะกรรมการมาตรวจรับก็ยินดีต้อนรับครับ
2) ได้รับความช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคตลอดอายุการใช้งาน
 เมื่อรับสินค้าชุดอุปกรณ์ CEU. (Controller /Equipments Unit) ไปติดตั้งใช้งาน พร้อมสมุดคู่มือประจำเครื่องไปแล้ว หากมีปัญหาในเรื่องการใช้งาน หรือต้องการ
คำแนะนำและข้อมูลทางเทคนิคต่างๆก็สามารถขอคำแนะนำได้จากทางบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา ซึ่งตามปรกติแล้วถ้าการติดตั้งใช้งาน
เป็นไปตามคำแนะนำที่ทางฝ่ายออกแบบจะจัดเตรียมเอาไว้เฉพาะงานนั้นๆ ตามข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเป็นการเฉพาะแล้ว ก็จะไม่มีปัญหาหรือความเสียหายใดๆ
ในบางกรณีเมื่อนำไปใช้งานแล้ว อยากขอคำแนะนำเรื่องขนาดท่อส่งน้ำที่เหมาะสม หรือระบบน้ำหยด ฯลฯ ก็สามารถขอคำแนะนำและปรึกษาได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เรียกว่า ให้การดูแลและช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลตลอดอายุการใช้งาน
3) เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจหรือทำเป็นอาชีพ
    ในการผลิตจำหน่ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้เขียนที่ผ่านมาหลายปี ทำให้ได้พบกับช่างท้องถิ่น ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ต่างๆ ที่มีฝีมือ
มากมาย รวมถึงผู้นำกลุ่มเกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น ท่านเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุสงฆ์ ที่มีความสามารถและมีทักษะในเชิงช่างที่สูง ทั้งในเรื่องการทำการเกษตร การทำระบบ
ให้น้ำพืช รวมถึงการใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แต่มีปัญหาในเรื่องคุณภาพของอุปกรณ์ และการเริ่มต้นด้วยการลองผิด
ลองถูก และบางกลุ่มบางท่านก็มีอุปกรณ์ประเภทแผงโซล่าเซลล์อยู่แล้ว มาถึงโอกาสนี้ ผู้เขียนก็มั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่นำมาประกอบและเชื่อว่าสามารถขายแยก
ชุดกล่องดวงใจหรือ ขายแยกเฉพาะชุดอุปกรณ์ CEU. (Controller /Equipments Unit) ได้แล้ว ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสามารถช่วยให้ท่านทั้งหลายที่มีความรู้ความสามารถ
มีอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้ใช้อุปกรณ์ ชุดควบคุม และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อนำไปประกอบใช้งานเองกับแผงโซล่าเซลล์ที่มีอยู่เดิม ช่างท้องถิ่นที่สามารถทำโครงสร้างเหล็กได้เอง
ก็จะได้เอาแผงโซล่าเซลล์ไปต่อยอดธุรกิจ ไม่ต้องทำงานเฉพาะงานประตูเหล็ก หรือ ลูกกรงเหล็กดัดแต่เพียงอย่างเดียว หรือช่างท่อน้ำ ช่างประปา หรือชาวไร่ชาวสวน
ที่มีความสามารถ นำไปทดลองสร้างทำใช้ในไร่ในสวนของตนเอง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วก็สามารถรับงานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเจ้าของไร่เจ้าของสวน
ในพื้นที่ของตนเอง เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งในระหว่างการรอให้ผลไม้ หรือพืชที่ปลูกเอาไว้ ออกดอกออกผล เป็นอีกช่องทางประกอบอาชีพและสร้างรายได้
 
     อ่านทำความเข้าใจดีๆครับ อาจจะพบกับอะไรที่ท่านกำลังตามหาอยู่ ผู้เขียนชอบงานออกแบบ ชอบงานผลิต ชอบทำโรงงาน สินค้าในกลุ่มพลังงานทดแทนก็เป็น
อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่กำลังทำการ " สร้างแบรนด์ " เพื่อให้เป็นที่รู้จักของตลาด ซึ่งความคืบหน้าก็เป็นไปได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ การสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้า
คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ การตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คือแนวทางในการค้นคว้าและพัฒนา ผู้เขียนก็จะทยอยเพิ่ม สินค้าในกลุ่มขายแยกเฉพาะ
ชุดอุปกรณ์ CEU. (Controller /Equipments Unit) ให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมการใช้งานให้มากขึ้น และเชื่อมั่นว่าจะได้รับการยอมรับจากท่านทั้งหลายและ
จะมุ่งมั่นค้นคว้าทดลองพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทั้งในด้านคุณภาพและบริการในราคาที่เหมาะสม ก็พยายามอ่านทำความเข้าใจกันครับ ผู้เขียนมีเพียงสื่อทาง website
เท่านั้นที่จะเข้าถึงลูกค้าที่ให้ความสนใจ และเชื่อมั่นว่า ถ้าท่านใดได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด ท่านจะได้พบกับสิ่งที่ท่านกำลังตามหาในเรื่องของพลังงานทดแทน
ไม่ต้องไปเข้ารับอบรมที่ไหน อ่านไป กดเครื่องคิดเลขตาม ท่านก็จะพบกับขุมทรัพย์โจรสลัด ที่ผู้เขียนได้ฝังเอาไว้ตามบทความต่างๆ ผู้เข้ามาอ่านก็มีหลายแบบ อ่านผ่านๆ 
หรืออ่านอย่างตั้งใจ และมีความสุข ผู้เขียนเองก็มีงานภาระมากมาย ตั้งใจจะทำเรื่องนี้ตอนเกษียร แต่ก็ต้องแบ่งเวลามาค้นคว้าและเขียนสื่อสารไปยังมิตรรักแฟนเพลง
ที่ให้ความสนใจ ในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะปีก่อนๆแล้งแบบแสนสาหัส ซึ่งเราก็ผ่านกันมาได้แล้ว ปีนี้ฝนดี แต่น้ำคงไม่ท่วมหนัก
ก็จะทำการค้นคว้าวิจัยในเรื่องอื่นๆบ้าง หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่เคยเขียนหรือทำในเรื่องของ Solar Farm ,Solar Roof Top หรือ ระบบ On -Grid เลย
คำตอบก็คือ ทดลองอยู่ครับ ยังไม่ถูกใจ เสร็จแล้วจะนำมาให้ชมให้เอาไปใช้กัน หลายท่านที่ติดตามมาตั้งแต่เริ่มสูบน้ำ แบ่งพื้นที่ และเริ่มลงมือเพาะปลูก มีน้ำแล้ว
ตอนนี้รอผลผลิตอยู่ ก็เอาความรู้ที่ได้ที่มีอยู่ ไปหาซื้อแผงราคาถูกในช่วงนี้มาประกอบเป็นชุดโซล่าเซลล์ หารายได้ และได้ลองวิชากันก่อน เรื่องคุณภาพของแผงก็ไม่ใช่
สาระสำคัญเท่าไหร่นัก ขอให้ถูกก็แล้วกัน หาอุปกรณ์ดีๆให้พบ ต่อให้ถูก และควรใช้ตู้สวิชบอร์ดหรือกล่องไฟฟ้าที่สามารถกันน้ำ กันจิ้งจกได้จริงๆ เรื่องเทคนิคการติดตั้ง
ก็เขียนเอาไว้หลายแบบแล้ว ติดขัดอะไรก็สอบถามมาครับ  ตู้กันน้ำดีๆ ก็สามารถไปซื้อได้ที่ http://www.denco.co.th/products%20list.htm
ตอนนี้มีชุด CEU.ที่น่าสนใจให้เลือกใช้ดังนี้
CEU-SP600-C2225
 ชุดควบคุมและเครื่องสูบน้ำบาดาลประกอบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ( ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่สุด เท่าที่ยังสามารถทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับบ่อบาดาล
ขนาด 4 นิ้วขึ้นไป ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 25 เมตร (ลึกกว่านี้ก็สูบได้ แต่ได้น้ำน้อย ควรเลือกรุ่นที่ใหญ่กว่า)
เตรียมท่อสูบให้ 30 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
แรงเคลื่อนต่ำ ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็น
Solar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯ
ได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา ชั่วโมงการทำงานต่อวันมากขึ้น สูบน้ำได้มากขึ้น ทำงานได้ดีสม่ำเสมอทุกฤดูกาล 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ
  up date ๑๘ เมษายน 2560

 

 
 
Hit Counter Update April  18,2017
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||การออกแบบระบบน้ำหยด|

| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |Webmaster Prapondenco|| Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 || |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |||  องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||

|| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎