Download products catalog 2020 pdf.

Designed manufacturing and distributor all type of electrical switchboard system enclosure.

Main Distribution Board (MDB.)

โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายตู้เมนระบบไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัย ขนาดตั้งแต่50Amps ถึง 5000 Amps.

Motor Control Center(MCC.)

ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ตู้ควบคุมมอเตอร์ MCC.สำหรับควบคุมกระยวนการผลิตขนาดใหญ่ของระบบการผลิต ปูนซีเมนต์ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม และระบบอัตโนมัตของอุตสาหกรรมทุก ประเภท

Auto Transfer System (ATS.)

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ระบบ ATS. สำหรับงานอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน