ความรู้เรื่องการสูบน้ำด้วยต้นกำลังพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อเกษตรกร)

คความรู้และข้อมุลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar pumping system design จากการทำงาน และติดตั้ง เก็บข้อมูลและติดตามผลการทำงานของระบบ รวบรวมจากประสบการณ์ของผู้ ได้รวบรวมลักษณะการติดตั้งใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ที่จะนำเอาความรู้นี้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในสายงานอาชีพ รวมถึงช่างไฟฟ้าที่ขยายงานออกมาทำในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์