Denco Custom Design for Solar pumping system & Power distribution.

ออกแบบ ประเมินราคา ผลิต และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทุกชนิด ทุกขนาดและระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ในบางโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เครื่องสูบน้ำรุ่นมาตรฐานที่มีจำหน่ายอยู่ สามารถสูบน้ำได้ไม่เพียงพอสำหรับปรืมาณการใช้น้ำต่อวัน หรือแหล่งน้ำเป็นแหล่งน้ำบาดาล  หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเฉพาะงานจึงเป้นอีกทางเลือกหนึ่งที่นำมาพิจารณา