บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

  สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ลำดับที่ 67
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น DCSP0460-1800W-P50
โครงการปั๊มจ่ายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้านไร่ป้า
ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
แผงโซล่าเซลล์ 300วัตต์ จำนวน 6 แผง รวม 1800 วัตต์
ขับด้วยมอเตอร์ BLDC1500 Watts. 60 VDC.
BLDC Motor Controller 1500 watts
สูบน้ำจากฝายน้ำกลางหมู่บ้าน ส่งขึ้นเนินระยะทาง 360 เมตร 
ความสูงชันในแนวดิ่ง รวม 16 เมตร
ปริมาณสูบน้ำต่อวันประมาณ  52 ลูกบาศก์เมตร
Total Dynamic Head 18 m.
Working Pressure 2.5 bars.
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น DCSP0460-1800W-P50 (ติดตั้ง วันที่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
     เป็นโครงการที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ " โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก " ของหมู่บ้านไร่ป้า ต.ห้วยเขย่ง
อ. ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่กล่าวข้างต้นว่ามีความน่าสนใจ ก็เพราะว่าผู้เขียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านไร่ป้าโดยตรง จากการติดต่อประสานงาน
และทำการออกแบบเสนอราคา รวมถึงการเตรียมข้อมูลต่างๆให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีศักยภาพค่อนข้างสูง สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียด เพื่อการเตรียมการสถานที่ติดตั้ง 
รวมถึงเป็นกรรมการหมู่บ้านที่สามารถทำการติดตั้งและเดินระบบท่อได้ด้วยกำลังของคนในหมู่บ้าน ซึ่งสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เป็นอย่างมาก แท่นคอนกรีต ก็สามารถใช้ช่าง
ในพื้นที่  ท่อน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆก็จัดซื้อในพื้นที่ ไม่ต้องขนบรรทุกไปจากกรุงเทพฯ ผู้เขียนจึงขออนุญาต นำเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำงานในโครงการนี้ นำมาเรียบเรียง
เป็นบทความอย่างละเอียด เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในท้องถิ่นอื่นๆ ได้ศึกษาหาข้อมูล และสามารถทำโครงการในลักษณะเดียวกัน ได้อย่างมั่นใจ
  
 เมื่อทำการประกอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯก็จะทำการ
ทดสอบ เดินเครื่อง และวัดปริมาณของน้ำที่สูบได้ จัดส่งเป็นรายงานผลการทดสอบ เพื่อส่งให้กับ
ลูกค้า ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าสามารถ เข้ามาชมการทดสอบด้วยตนเอง หรือมาเป็นหมู่คณะ เพื่อตรวจสอบ
ความเรียบร้อย ถูกต้องของงาน และ ชมการทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 
  การทดสอบทางบริษัทฯจะมีชุดระบบท่อทดสอบโดยการแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1) ทดสอบที่ระดับ TDH=0.0 เมตร ได้อัตราการไหล 220ลิตร/นาที
2) ทดสอบที่ระดับ TDH=10 เมตร ได้อัตราการไหล 188 ลิตร/นาที
3) ทดสอบที่ระดับ TDH=15 เมตร ได้อัตราการไหล 146 ลิตร/นาที
4) ทดสอบที่ระดับ TDH=20 เมตร ได้อัตราการไหล 132 ลิตร/นาที
  เมื่อทางหน้างานทำการเดินระบบท่อเรียบร้อยแล้ว ทำฐานคอนกรีตวางเครื่องเรียบร้อยแล้ว
ทีมงานขนส่งและติดตั้งก็ออกเดินทางด้วยรถสองคัน รถบรรทุกที่มีเครนออกเดินทางจากโรงงาน
เวลา 04.00 น.เดินทางล่วงหน้าไปก่อน เพราะรถบรรทุกเดินทางได้ช้ากว่า ส่วนอีกคันเป็นรถ
เล็ก ออกเดินทางเวลา 6.00 น. ตามไปทันกันที่ อำเภอทองผาภูมิ เวลาประมาณ 11.30 น.
  เดินทางช้าเพราะฝนตกตลอดทาง และยังหวั่นใจว่า จะไม่มีแสงแดดในการทดสอบหน้างาน
    มาถึงสถานที่ติดตั้งเวลา 12.30 น. ฝนตกพรำๆเล็กน้อย ท้องฟ้าปิด ทำการยกเครื่องลงตำแหน่ง
ที่ติดตั้ง หวังในใจลึกๆว่า จะมีแสงแดดมาให้เห็นสักชั่วโมงเพื่อทำการทดสอบดันน้ำขึ้นเนินได้
  ถ้าเป็นระบบขนาดเล็ก ทางบริษัทฯจะออกแบบให้มีขนาดเล็ก และสามารถขนย้ายได้ด้วยรถกะบะเล็ก
ถ้าเป็นระบบขนาดใหญ่ ทางบริษัทฯ จะจัดหารถบรรทุก หรือรถเครน ขนส่งไปให้ถึงหน้างาน ในโครงการนี้
ทางคณะกรรมการ ได้ส่งข้อมูล และทำการเทฐานคอนกรีต และ หันทิศทางของแท่น ตามคำแนะนำได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทุกกระบวนการ
  จากการเตรียมการที่ดี และท่านเจ้าของที่ดินยินดีสละที่ดินบางส่วนเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้าน
นับว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และตัดต้นไม้ใหญ่ออก สองต้น เพื่อป้องกัน
เงาของกิ่งไม้ที่จะมาทอดบังในช่วงเช้าและสาย รวมถึงป้องกันกิ่งไม้ที่อาจจะหักลงมาทำให้เกิดความ
เสียหายต่อแผงโซล่าเซลล์
   งานนี้ทุกอย่างลงตัว ลุงสมพร เจ้าหน้าที่ขนส่งอาวุโสของเราก็ทำการยกชุดระบบสูบน้ำลงมายังแท่น
คอนกรีตริมคลองได้อย่างปลอดภัย ในภาพคณะกรรมการหมู่บ้านมาช่วยกันประคองเครื่องเข้าสู่แท่น
คนหมู่บ้านไร่ป้า ที่นี่มีความสามัคคีเป็นอย่างมากครับ เวลาผมออกมาหน้างานจะได้เห็นภาพแบบนี้
น่าปลื้มใจมากครับ วิถีของคนไทยแท้ๆครับ
  โดยปรกติทีมจัดส่งจะมีอยู่ 3 คน วันนี้คณะของเรา มีวิศวกรฯติดตามมาด้วยเพื่อช่วยให้คำแนะนำ
และทำการวัดระยะตำแหน่งของแท่นเครื่อง เมื่อใช้เข็มทิศ หาทิศทางทางด้านทิศใต้ ถูกต้องแล้ว
ก็ทำการแบ่งระยะเว้นรอบเครื่องเพื่อความสวยงาม และแบ่งกันพื้นคอนกรีตส่วนหน้าเอาไว้ เพื่อให้
สามารถทำงานได้สะดวก ไม่ชื้นแฉะในเวลาที่ฝนตก
  สำหรับแท่นคอนกรีตทางหมู่บ้านเทเตรียมเอาไว้ กว้าง2 เมตร ยาว 4 เมตร
จะเสริมเหล็ก หรือใช้ไม้ไผ่ ผ่าแล้วขัดกันแทนเหล็กเส้นก็ได้ น้ำหนักรวมทั้งชุด 750 กิโลกรัม
ถ้ารถเข้าไม่ถึงก็คงต้องออกแรงหามกันประมาณ 10 คนก็ไหวครับ
เครื่องมือจำเป็นก็มีเพียง ตลับเมตร และเข็มทิศ
  เมื่อได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็จะทำการ " เจาะยึดพุกเหล็ก " จำนวน 4 รู
ที่มุมทั้ง สี่ด้าน แล้วทำการขันยึดให้แน่นทั้งสี่มุม
เครื่องมือจำเป็น
1) สายปลั๊กต่อสำหรับเสียบใช้สว่านไฟฟ้า ในบางที่ไม่มีไฟฟ้าก็จะเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้า
งานนี้ทางคณะกรรมการเตรียมไฟฟ้ามารอ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็ยึดเสร็จเรียบร้อย
2) สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก สำหรับเจาะคอนกรีต
3) ประแจขันหัวพุก # 22
4) พุกเหล็ก ทางบริษัทฯจัดเตรียมให้แล้วครับ
  พอยึดพุกเหล็กเสร็จเรียบร้อย 4 มุม แน่นหนาแล้วก็จะทำการกางแผงขึ้นเพื่อให้ได้มุม
ที่ดีที่สุดสำหรับรับแสงแดด ของหน้างานนี้ ผมเลือก 17.5 องศา หันหน้าลงทิศใต้
การการแผงใช้ประแจแหวน #14 เพียงตัวเดียว 
1) คลายนัต ของ U-Bolt ออก แล้วดันส่งขึ้น 
2) ขัน นัต ของ U-Bolt ให้แน่น
  ในระหว่างรอการติดตั้ง สังเกตด้านหลัง จะเห็นท่อเมนที่จะส่งขึ้นถังเก็บควรทำการปล่อยน้ำ
กลับลงมา เพื่อล้างเศษหิน ดิน หรือทราย ที่อาจจะค้างอยู่ในระบบท่อ ในระหว่างการติดตั้ง
ถ้ามีเศษหิน ดิน ทราย หรือเศษท่อ เทปพันเกลียว ค้างอยู่ในระบบ จะสร้างปัญหาให้กับระบบ
และการทำงานของวาวล์กันไหลย้อนกลับ ( Check Valve)
  การวางระบบท่อสูบ
 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรเร่งทำก่อน เพราะถ้าระบบท่อสูบที่มีลักษณะไม่ถูกต้องหรือขนาด
ไม่เหมาะสม หรืออยู่ห่างไกลเกินไป ระยะทางไกลหรือสูงเกินไป ก็จะสูบน้ำไม่ขึ้น หรือได้น้อย
กว่าที่ออกแบบเอาไว้
 การติดตั้งท่อสูบควรปรับมุมองศาของท่อให้เอียงลงไปยังแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เกิด
ฟองอากาศในระบบท่อทางสูบ และต้องให้ปลายท่อสูบอยู่เหนือพื้นดินใต้น้ำประมาณ
50 ซม. เพื่อป้องกันเครื่องดูดเลนเข้าระบบท่อสูบ
 ขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านที่มาช่วยในการปักไม้ ค้ำยันครับ
    เมื่อทำการติดตั้งท่อสูบเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องทำการเติมน้ำ หรือ " ล่อน้ำ " ให้เต็มท่อทางสูบ
ในการเดินเครื่องครั้งแรก ในระบบสูบน้ำที่ทางบริษัทฯผลิต จะเตรียมชุดสำหรับเติมน้ำเอาไว้ให้
เปิดประตูเติมน้ำก่อน กรอกน้ำให้เต็มท่อ แล้วปิดประตูเติมน้ำ
  
 ทำการเดินเครื่องและวัดปริมาณน้ำที่ต้นทาง
  ขั้นตอนที่สำคัญต่อมาในการติดตั้งก็คือการวัดปริมาณน้ำที่สูบได้ที่หน้าเครื่อง เพื่อต้องการตรวจสอบว่า
1) ระบบท่อสูบ ระยะห่างของที่ตั้งเครื่องสูบกับแหล่งน้ำและในแนวดิ่ง เหมาะสมหรือเกินพิกัดหรือไม่ ?
2) ระบบท่อสูบมีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีก็จะสูบน้ำไม่ขึ้น
3) วัดปริมาณน้ำที่สูบได้ที่ตำแหน่งตั้งเครื่อง
  ในชุดของบ้านไร่ป้า น้ำขึ้นมาที่ต้นทาง 220 ลิตร/นาที หรือชั่วโมงละ 13,200 ลิตร/ชั่วโมง ตรงตามที่
ได้ออกแบบเอาไว้ และตรงตามผลการทดสอบเบื้องต้นจากโรงงานแล้ว ตอนนี้เรามีน้ำอยู่ในมือ 13.2 ลบ.เมตร
ต่อชั่วโมง ในลำดับต่อมา เราก็จะทำการ ย้ายหรือดันมวลน้ำจำนวนนี้ ขึ้นสู่ยอดเนิน ด้วยเครื่องดันน้ำพลังงานแสง
อาทิตย์ ที่มีต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์ 1800 วัตต์ 
     ในภาพทางด้านซ้ายมือ ตำแหน่งที่ลูกศรชี้คือจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ ซึ่งทางคณะกรรมการได้ทำการ
เดินท่อเลียบมาตามถนน ท่อขนาด 2 นิ้ว ความยาวท่อที่ซื้อมาทั้งหมด 360 เมตร ผู้เขียนเดินขึ้นมาบนเนิน
แล้วมองกลับไปที่ต้นทาง ถ่ายภาพย้อนกลับไป และถังเก็บน้ำจะอยู่ด้านหลังบนเนินหลังเต่าอีกประมาณ
เกือบสองเมตร  รวมๆดูแล้วจะเป็นความลาดชั้นทั้งสิ้นราวๆ 12ถึง 14 เมตร 
    
  ปลายทางที่ยอดเนินเป็นที่ตั้งของถังเก็บน้ำประปาภูเขา ซึ่งในฤดูฝน ก็จะมีน้ำไหลจากภูเขา
มาเติมถังเก็บตลอด แต่พอเข้าสู่ฤดูแล้ง จะไม่มีน้ำไหลมาเติมหลายเดือน แหล่งน้ำเดียวที่มีก็คือ
ลำธารที่อยู่ด้านล่าง มีการสร้างทำนบกักน้ำเอาไว้ใช้ได้ตลอดปี 
 ผลของการทดสอบในสภาพแสงแดดที่ผู้เขียนคาดการว่ามีค่า ประมาณ 50% รวมถึงปริมาณ
ของน้ำที่วัดได้ที่ปลายทาง บนยอดถัง ทำให้ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ออกแบบมั่นใจว่า เครื่องสูบน้ำชุดนี้
สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 
 up date  24 กรกฎาคม 2559 12.00 น.
   วันนี้ได้รับทราบผลการทดสอบ จากคณะกรรมการบ้านไร่ป้า  ที่ส่งข้อมูลมาให้ผู้เขียนทาง Line
ทำการทดสอบ เวลา 12.00 น.
วัดอัตราการไหลของน้ำที่ปากถังเก็บน้ำ เติมถัง 22 ลิตร ในเวลา 10 วินาที
สภาพท้องฟ้าและแสงแดดปรกติ
  ผลของการวัดมีรายละเอียดและผลของการทำงานที่ใกล้เคียงกับการทดสอบเครื่องที่โรงงาน
ก่อนทำการส่งมอบและทำการติดตั้ง
ซึ่งจะสามารถดันส่งน้ำจากคลองกลางหมู่บ้าน ขึ้นเติมถังได้วันละ 47.45 ลบ.เมตร/วัน
    จากการที่ผมได้ไปส่งเครื่องสูบน้ำที่หน้างานบ้านไร่ป้าในครั้งนี้ ได้พบกับคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน
ที่มาร่วมช่วยกันทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของคณะกรรมการ ที่สามารถ
ทำงานได้สำเร็จภายใต้งบประมาณที่จำกัด ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยพลังความสามัคคีและความเสียสละของกลุ่ม
คณะทำงาน ผู้เขียนจึงได้ขออนุญาตทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ลงหมายเลขโทรศัพท์ของท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เอาไว้ คือ คุณปฐพี รชตะพฤกษา 084-315-3155 ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับผู้เขียน ตั้งแต่เริ่มโครงการ 
และท่านผู้ช่วยก็ยินดีให้คำแนะนำในเรื่องระบบประปาหมู่บ้านให้กับ หมู่บ้านอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้เขียน
ขอขอบคุณ ท่านผู้ช่วยและคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ที่ยินดีจะช่วยกันให้คำแนะนำและให้ความรู้ต่อ
คณะกรรมการหมู่บ้านอื่นๆ ที่สนใจหรือต้องการคำแนะนำ หรือต้องการไปเยี่ยมชมโครงการ ก็โทรศัพท์
ไปสอบถามกันได้ครับ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการ การทำงานพัฒนาท้องถิ่น
Hit Counter Update July 25,2016
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎