บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

  อ่างเก็บน้ำ บ้านช่องสำราญ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต ชัยภูมิ
 B.การเลือกประเภทของระบบสูบน้ำ ให้เหมาะสมกับประเภทของแหล่งน้ำ
   ในการทำงานออกแบบและเสนอราคาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้เขียนที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าของฟาร์ม
และเจ้าของเรือกสวนไร่นา หลายๆท่านเกี่ยวกับเรื่องของการสูบน้ำ แต่ละสถานที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของแหล่งน้ำ ถ้าพื้นที่ อยู่ติดคลองชลประทาน 
หรืออ่างเก็บน้ำ ห้วย หรือลำคลองบึง ก็ถือว่าโชคดี ที่เป็นการจัดการกับน้ำระดับผิวดิน หรือการสูบน้ำที่ด้านสูบลึกในแนวดิ่งมีความสูงไม่เกิน 8 เมตร 
ทำให้มีตัวเลือกมากมายในการที่จะนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำ ในงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูง แต่บางท่านก็อาจจะเสียโอกาสดังกล่าว
ไปเพราะ  แหล่งน้ำที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้อยู่ในที่ดินของตนเองและก็ไม่สามารถที่จะทำการวางท่อผ่านที่ดินของพื้นที่ใกล้เคียง ฯลฯ
 การขุดหรือสร้างแหล่งน้ำในที่ดินของตนเองจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด
    เรียนรู้และทำความเข้าใจกับลักษณะของแหล่งน้ำบนผิวดินและใต้ดิน
 "  แหล่งน้ำบนผิวดิน " เช่นห้วย หนองคลองบึง เกิดขึ้นจากเมื่อฝนตกลงมา น้ำจะไหลไปรวมกันในที่ลุ่ม
มีปริมาณมาก เราสามารถนำมาใช้ในการเกษตร หรือเข้าขบวนการผลิตเป็นน้ำประปา

 "น้ำซึม น้ำซับ " " บ่อบาดาลตื้น " เมื่อเราขุดเปิดผิวหน้าดิน ขุดเปิดเป็นบ่อกว้าง ทะลุไปจนถึง
" ชั้นกรวดระดับตื้น " ซึ่งจะอุ้มน้ำเอาไว้  น้ำก็จะไหลซึมออกมา ถ้าโชคดีขุดไปพบบ่อน้ำตื้น
หรือ " ตาน้ำ " ก็จะมีปริมาณน้ำมากมีน้ำให้ใช้ตลอดทั้งปี ความลึกในการขุดของแต่ละพื้นที่  
จะมีความลึกไม่เท่ากัน แตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศ

 " บ่อบาดาล " ที่ระดับความลึกลงไปมากกว่า 50 เมตร มีความใส สะอาดมากกว่าน้ำในระดับบ่อบาดาลตื้น
 มีแรงดันจากใต้ผิวโลกช่วยยกระดับน้ำขึ้นมา สามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพเป็นน้ำประปาชุมชน

" บ่อบาดาลระดับลึก " ที่ระดับความลึกลงไปเลยชั้นกรวดดินทราย บางแหล่งมีความลึกถึง1000 เมตร เป็นน้ำที่มี
ความสะอาดสูง ไม่มีเชื้อโรคหรือสารแขวนลอย 

  การมีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง ในที่ดินของตนเองจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด และถ้าเราสามารถจัดวางที่ตั้ง หรือตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม 
ก็จะส่งผลให้เราสามารถที่จะเลือกใช้ระบบสูบน้ำที่ประหยัดงบประมาณในการลงทุน ใช้พลังงานน้อย  ในบทนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงลักษณะของแหล่งน้ำ
ในลักษณะต่างๆ และการเลือกใช้ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมตามสภาพของสถานที่ใช้งาน เขียนตามประสบการณ์ของผู้เขียนเอง 
ซึ่งเมื่อนำเอามาผนวกรวมกัน เพื่อขยายความและแบ่งชี้ชัด เพื่อท่านที่เริ่มต้นศึกษา จะสามารถความเข้าใจที่ง่ายขึ้น หรือว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของข้อมูล
สำหรับท่านที่ กำลังตัดสินใจเลือกอยู่  โดยผู้เขียนจะจำแนก หรือนำมาแบ่งแยกตามระดับความลึกของน้ำ เมื่อเทียบกับระดับผิวดิน (ปากท่อดูดของปั๊ม)
โดยจะจำแนกเป็นสามกลุ่มหลักๆเพื่อที่จะชี้ชัดว่าแหล่งน้ำประเภทไหน เหมาะสมกับระบบสูบน้ำรุ่นใด
ขยายความเพื่อความเข้าใจ " จำแนกตามลำดับความลึก "

๑) แหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ บ่อขุด บ่อสร้าง ที่ระดับน้ำอยู่ลึกลงไปจากผิวดินไม่เกิน 8 เมตร

" แหล่งน้ำจากการขุด สร้าง " เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำส่วนตัว ในที่ดินของเราเอง " แหล่งน้ำส่วนตัว " ซึ่งเราสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นของเราเอง และยังไม่ถือว่าเป็นน้ำบาดาลที่ต้องขอนุญาติขุดเจาะจากทางการ ถ้าเราตัดสินใจที่จะขุดบ่อน้ำในที่ดินของเราเองแล้ว 
ถ้าเราวางแผนผังหรือวางตำแหน่งของแหล่งน้ำ ได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เราสามารถลดงบประมาณการลงทุน ในการสูบน้ำขึ้นมาใช้ หรือลดค่าใช้จ่าย
ในการกระจายน้ำไปยังแปลงเพาะปลูกในส่วนต่างๆของพื้นที่ ไม่ว่าจะมีพื้นที่มากเพียงใด  อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้ามีการวางผังที่ดี ก็จะได้เปรียบเชิงกลและ
ประหยัดพลังงานในการจัดการน้ำค่อนข้างมาก

การขุดขอบบ่อเป็นระดับ เพื่อป้องกันขอบบ่อพัง

รถแมคโคร สำหรับการขุดบ่อ

  ( ขอขอบพระคุณเจ้าของภาพครับ)
  ไม่ว่ากิจกรรม กิจการของเราจะเป็นเพียงบ้านไร่วันหยุด หรือการทำอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เช่น เป็นรีสอร์ท เป็นสวนเกษตร หรือเป็นการทำเกษตรอุตสาหกรรม
เราจะต้องมีปัจจัยหลักขั้นพื้นฐานก่อนคือ ไฟฟ้า และน้ำประปา เรืองของไฟฟ้าก็ไม่ยากเย็นอะไร ถ้าอยู่ใกล้ชุมชน ก็ขอต่อไฟฟ้าเข้ามา ถ้าแพงมากก็ใช้ ระบบโซล่าเซลล์พื้นฐาน 
ขนาดเล็ก พอให้มีแสงสว่างกลางคืนมีทีวีดู มีไฟฟ้าใช้ต่อNote book เข้า up date Face book. หรือมีไฟฟ้าแล้ว เวลากลางวันใช้ไฟฟ้ามากอยากลดค่าไฟ ก็สามารถใช้
" Grid tie system " ผลิตไฟฟ้าใช้เองบางส่วนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจเรา การวางแผนให้ครอบคลุมจะช่วยให้เราสามารถมองโครงการของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
ส่วนในเรื่องของการสูบน้ำผู้เขียนเห็นควรว่า 
 " ต้องแยกประเภทหรือชั้นคุณภาพของน้ำให้ชัดเจน อย่านำเอามารวมกัน ควรแบ่งแยกชั้นคุณภาพของน้ำตามความจำเป็นเช่น น้ำดื่ม น้ำอาบ 
 ใช้ซักล้าง น้ำสำหรับรดต้นไม้ น้ำสำหรับเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ "
 1) น้ำที่ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ ทำระบบน้ำหยด เราก็ใช้น้ำจากบ่อขุด บ่อสร้าง หรือจากสระน้ำก็มีคุณภาพเพียงพอแล้ว ถ้าจะใช้ในครัวเรือนก็ควร
     ผ่านการกรองหรือ ผ่านขบวนการทำให้สะอาดขึ้น หรือผ่านกระบวนการทำเป็นน้ำประปาก่อน 
 2 ) น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เช่นใช้ในการดื่ม หรือประกอบอาหาร อาบน้ำ หรือใช้ในรีสอร์ท ก็ควรจะเป็นน้ำบาดาล ที่มีความใส ไม่มีกลิ่นสาบโคลน
 3) น้ำเพื่อการทำผลิตภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรม เช่น เครื่องดื่ม เหล้า เบียร์ ซอสปรุงรส อาหารกระป๋อง ควรจะเป็นน้ำบาดาลระดับลึกที่สะอาดและ
     ใสไม่มีสารแขวนลอย หรือได้รับการตรวจวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีผลกับรสชาด หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บางแห่งขุดขึ้นมาบรรจุขวดขายเป็น
      น้ำแร่ธรรมชาติกันเลยก็มี
  ท่านต้องมองให้ออกก่อนว่าต้องการน้ำประเภทไหนไปเพื่อทำอะไร ถ้าเราเจาะน้ำบาดาลลึกในระดับ200 เมตร แล้วสูบน้ำแร่ขึ้นมาใส่นาปลัง ปลูกข้าวหอมมะลิ  
เมื่อเอาไปขายก็คงจะมีกำไรน้อยเพราะค่าลงทุนเจาะบ่อบาดาล  ค่าระบบสูบน้ำบาดาล ค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำลึกหลายร้อยเมตร ย่อมมีค่าใช้จ่ายทางด้าน
พลังงานที่สูงถึงแม้แต่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะต้องใช้จำนวนแผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก  ค่าสายไฟฟ้า ค่าท่อน้ำ ค่าขุดเจาะ ค่าติดตั้ง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเหล่านั้น
ก็คงจะเบียดบังผลกำไรไปไม่ใช่น้อย เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับต้องศึกษาเป็นกรณีไปตามความจำเป็น การขุดบ่อบาดาลลึก แล้วสูบน้ำขึ้นมาใช้ ในทุกกิจกรรม 
 ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ถ้าจำเป็นหรือคุ้มค่า ก็สามารถทำได้ ต้องพิจารณาเป็นกรณี ผู้เขียนขอมุ่งประเด็นไปที่การสูบน้ำ เพื่อใช้น้ำ ในการเกษตรเป็นลำดับแรกก่อน
 
แหล่งน้ำที่มีระดับน้ำอยู่ลึกจากผิวดินไม่เกิน 8 เมตร
 เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และบ่อขุด บ่อสร้างทั่วไป เราสามารถเลือกใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้หลากหลายรุ่นหลายแบบ โดยมีข้อจำกัดเพียงว่า
ระดับผิวน้ำที่ต้องการสูบจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับของท่อทางดูดของตัวปั๊มไม่เกิน 8 เมตร ส่วนด้านส่งจะส่งไกล ส่งสูงขนาดไหนทำได้หมด เพียงเพิ่มกำลังให
้กับมอเตอร์ขับให้มากขึ้นหรือเพียงพอกับภาระงานที่ต้องดันส่งสูงหรือไกล และต้องประกอบกับการ ออกแบบเลือกขนาดของท่อน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ไม่เล็กเกินไป เพราะพลังงานส่วนใหญ่จะไปใช้เพื่อการเอาชนะแรงเสียดทานเวลาที่มวลน้ำไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดของท่อขนาดเล็ก
     จากแผนผังด้านบน ผู้เขียนนำมาจากแบบบางส่วนที่ได้ทำการออกแบบให้กับลูกค้าที่ต้องการสูบน้ำและกระจายไปยังแปลงปลูกหญ้า เนเปียร์บนพื้นที่ 900ไร่  
โดยการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่อตรง สูบน้ำจากบ่อขุดขึ้นไปยังถังเก็บขนาดใหญ่ หรือ " ถังหลัก " ที่มีความจุมาก และมีระดับความสูงมากกว่า
" ถังรับน้ำย่อย" แล้วเชื่อมโยงระบบท่อปล่อยน้ำให้ไหลไปจ่ายยัง  " ถังรับน้ำย่อย "  ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งโดยธรรมชาติของน้ำย่อมจะไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำ 
และจะหยุดไหลเมื่อน้ำมีระดับ ความสูงเท่ากัน 
     จากแผงผังด้านบนผู้เขียนพยายามอธิบายว่า เราสามารถใช้แรงโน้มถ่วงของโลกที่เป็นพลังงานธรรมชาติ มาช่วยทำงานโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทางด้านพลังงาน
ในการทำการส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกลักษณะของระบบจ่ายน้ำแบบนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีพื้นที่พอสมควร หรือว่ามีพื้นที่ในการขุดบ่อ หรือสระน้ำ ซึ่งในแต่ละพื้นที่
ก็จะมีระดับความลึกของน้ำซับ หรือ" ตาน้ำ " แตกต่างกันบางพื้นที่ขุดไป 3 เมตร ก็มีน้ำซึมออกมาแล้ว บางพื้นที่ก็ต้องขุดลงไปถึง 10 เมตร ซึ่งอาจจะใช้วิธีการขุดลงไป
เป็นขั้น(แสดงเอาไว้ในท่อนถัดไป) 
   ไม่ว่าเราจะขุดสระบ่อเปิด ด้วยรถขุดแมคโคร หรือขุดบ่อวงซีเมนต์ หรือบ่อสร้างก็ตาม สิ่งสำคัญที่เราต้องพิจารณาคือ 
1) บ่อน้ำหรือแหล่งน้ำควรอยู่ตรงบริเวณจุดศูนย์กลาง หรือกองบัญชาการของเรือกสวนไร่นาของเรา หรือไม่ไกลมาก เพราะจะทำให้
สะดวกในการจัดการจ่ายน้ำและดูแลรักษา และป้องกันการถูกลักขโมยอุปกรณ์สูบน้ำของเรา ถ้าเลือกได้อีกระดับหนึ่ง ก็ควรเลือกบริเวณ
ที่มีระดับความสูงมากกว่าพื้นที่เพาะปลูก หรือสามารถยกระดับความสูงของพื้นที่ได้
    ผมขอนำภาพแผนผังไร่นาสวนผสมของ คุณพินิจ จากจังหวัดพิจิตร นำมาประกอบบทความนี้
เพื่อเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆท่าน เมื่อมีผู้สอบถามเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ ข้อมูลที่ผมต้องทราบเบื้องต้นคือ
1) ประเภทของแหล่งน้ำ เป็นบ่อขุด บ่อสร้าง คลอง ห้วย หรือบ่อบาดาล
    1.1) ถ้าเป็นบ่อขุด ห้วย บึง ต้องทราบว่าเมื่อเรายืนที่ริมบ่อระดับผิวน้ำอยู่ลึกไปจากพื้นดินกี่เมตร
         ซึ่งถ้าลึกไม่เกิน 8 เมตร ตลอดปี ก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องรุ่น DCSP0124-300W-P25
 2) ถ้าเป็นบ่อบาดาลข้อมูลที่จะต้องทราบคือ
    2.1) บ่อบาดาลเจาะลึกกี่เมตร ? 
    2.2) ระดับน้ำจับท่อ (ระดับน้ำที่ถูกแรงดันใต้พิภพดันขึ้นมา) วัดจากผิวดิน ถึงผิวน้ำในท่อ
    2.3) บ่อบาดาลขนาดกี่นิ้ว? (เพื่อเลือกขนาดความโตของปั๊มบาดาลที่เหมาะสมกับขนาดบ่อ)
  และก็จะถามในรายละเอียดอื่นๆเช่น ติดตั้งใช้งานที่จังหวัดไหน อำเภออะไร? เพื่อปรับขนาดจำนวน
แผงโซล่าฯให้เหมาะสม และสามารถสูบน้ำให้ได้ปริมาณที่พอใช้งานในแต่ละวัน ฯลฯ
  และจะถามเรื่องรายละเอียดของลักษณะการใช้น้ำ พืชที่ปลูก พื้นที่การปลูก ช่วงเวลาการให้น้ำ
รวมไปถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ วางระบบท่อและการจ่ายน้ำ ซึ่งคำถามที่ผมจะถามเพิ่มเติมของ
หน้างาน เช่น เซนเตอร์ของพื้นที่ กองบัญชาการของไร่ การแบ่งพื้นที่ และระดับความสูงของพื้นที่
ว่าเป็นที่นาเสมอกันทั้งแปลง  หรือเทลาดลงไปทางเหนือ ทางใต้ ซึ่งบางท่านมีข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้ว
ก็เป็นประโยชน์ในการนำมาช่วยเสริมในการวางระบบการจ่ายน้ำ
 ผมขอยกเอาแผนผังของคุณพินิจ มาประกอบ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์มากๆต่อประชาชน
คุณพินิจ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ ที่ทำงานทางด้าน กราฟิคดีไซน์ ได้ทำการวางผังไร่นา สวนผสม
เอาไว้อย่างลงตัวมากๆ เลยต้องขอนำมาใช้ประกอบบทความครับ
1) มีการขุดคูน้ำรอบที่ดิน ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำที่มีปริมาณความจุมาก และยังช่วยรับน้ำ และระบายน้ำ
ออกจากแปลงเพาะปลูกได้ในช่วงมีฝนตก  ดินที่ได้จากการขุดยกเป็นคันรอบที่ดิน ยังเป็นเขื่อนหรือทำนบ
กั้นน้ำได้ในช่วงมีน้ำท่วม รวมทั้งยังเป็นแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน และมีคูน้ำรอบ ป้องกันไฟป่า หรือไฟลามทุ่ง
ได้เป็นอย่างดี 
2) มีถนนเป็นแกนกลางของพื้นที่ สามารถดูแลได้ง่ายทุกแปลง
3) มีกองบัญชาการอยู่ด้านในสุด จะทำให้สามารถพบเห็นสิ่งผิดปรกติ ที่เกิดขึ้นในแปลงทุกแปลง
ได้ตลอดเวลา เพราะต้องเดินผ่าน หรือขับรถผ่านตลอดเป็นการวางผังที่รอบด้านครบเครื่องจริงครับ 
   จากผังที่คุณพินิจ ได้เตรียมเอาไว้แล้ว ทำให้ผมสามารถเข้าใจ และมองภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมด จึงสามารถให้คำแนะนำได้ง่ายและตรงประเด็นมากขึ้น
การวางกองบัญชาการเอาไว้ด้านในสุดทางขวามือ มีการขุดบ่อน้ำลึกสองเมตรเอาไว้ ผมจึงแนะนำให้คุณพินิจวางถังเก็บน้ำหลัก( รูปหกเหลี่ยมสีฟ้า )เอาไว้ใกล้ๆ
กับกองบัญชาการ โดยเว้นระยะมาพอสมควร เพราะในอนาคตอาจจะต้องมีการขยาย
   จากแผนผังด้านบน เมื่อเราขุดบ่อใหม่ เราจะใช้ดินมาทำเป็นโคก หรือเนิน ให้สูงจากพื้นถนนประมาณ 2 เมตร แล้วตั้งถังเก็บน้ำหลักขนาด 26 ลบ.เมตร
( รูปหกเหลี่ยมสีฟ้า) ตอนแรกตั้งเพียงถังเดียวก่อน แล้วใช้เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25 เครื่องเดียว สูบน้ำจากบ่อเติมถังเก็บที่จะสูงประมาณ 6 เมตร 
ในครั้งแรกสูบประมาณ วันครึ่ง น้ำก็จะเต็มถังเราก็จะได้น้ำจำนวน 26 ลูกบาศก์เมตร มีแรงดัน=0.6 บาร์ เพื่อจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วยแรงโน้มถ่วง การสูบน้ำ
จากบ่อและส่งขึ้นถังในระยะใกล้ๆแบบนี้ เครื่องสูบน้ำของผมทำงานสูบน้ำได้มากกว่าปรกติ วันหนึ่งๆอาจจะได้มากกว่า 20 ลบ.เมตร เครื่องเดียวก็สามารถ
หล่อเลี้ยงพื้นที่ได้เกือบ 20 ไร่
    ภาพสี่เหลี่ยมสีแดง หมายถึงเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อเราวางเอาไว้ทางด้านทิศใต้ โดยให้ถังเก็บน้ำอยู่ทางด้านเหนือขึ้นไป แผงโซล่าเซลล์ฯ
จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน ทำให้ได้ปริมาณน้ำมาก เมื่อมีน้ำในถังแล้วเราก็จะเดินท่อประธานจ่ายน้ำ(เส้นสีน้ำเงิน)ไปตามเส้นถนน
กลางพื้นที่ ซึ่งถนนจะมีความสูงมากกว่าพื้นที่เพาะปลูกหรือท้องนาอย่างน้อย 1.00 เมตร ท่อควรใช้ท่อ PE. เพราะราคาถูก ทนแสงแดด ฝังดินได้ และ มีรอยต่อน้อย
ต่อจ่ายออกเพิ่มเติมง่าย ซึ่งท่อประธานควรใช้ขนาด 3 นิ้ว เป็นอย่างน้อย
      ในส่วนที่เป็นท้องนา ก็อาจจะมีประตูน้ำปล่อยลงแปลงนาเลย ในส่วนของพืชไร่ หรือสวนผลไม้ ก็สามารถวางระบบน้ำหยดเอาไว้ได้ ( ควรใช้ระบบ Ring Main)  
เราสามารถเดินมาจัดการปิดเปิด จัดการการจ่ายน้ำได้จากถนนเส้นกลางได้อย่างสะดวก ตลอดวัน ใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 300 วัตต์เพียงเครื่องเดียวและใช้ถังน้ำ
เพียงถังเดียวก่อน เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นๆก่อน ในอนาคต ถ้าเราวางตำแหน่งกองบัญชาการได้แม่นยำและเหมาะสม  เราจะสามารถเพิ่มเติม หรือ
ขยับขยาย ให้มีถังน้ำมากขึ้น เพิ่มเครื่องสูบน้ำไปอีกชุดหนึ่ง หรือสองชุด และยังสามารถสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติม ในจุดปลายไร่ เพื่อเพิ่มแรงดัน และปริมาณน้ำ
ได้ในอนาคต ซึ่งการเตรียมการ และวางแผนที่ดี จะช่วยให้เริ่มต้นได้เร็วในงบประมาณที่ไม่สูง และขยับขยายได้โดยไม่ต้องรื้อของเก่าทิ้ง การทำงานสะดวกง่าย
ใช้แรงงานน้อย ไม่ต้องเสียค่าพลังงานเพิ่มเมื่อใช้งาน ก็ขอขอบคุณคุณพินิจ สำหรับแผนผังที่สมบูรณ์แบบครับ

    ในบทต่อไปนี้ เป็นกรณีของบางพื้นที่ ที่ขุดบ่อลึกแล้วยังไม่พบตาน้ำ ก็มีวิธีแก้ก็คือ ขุดเปิดให้กว้าง ทำขอบบ่อเป็นสองระดับ เมื่อพบน้ำแล้ว 
ก็นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งในระดับปากบ่อก็สามารถส่งดันน้ำขึ้นมาถังเก็บหลักได้ และจ่ายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆได้ครับ 
  ในกรณีที่บางพื้นที่ ที่ขุดลงไปลึกเกิน 8 เมตรแล้วก็ยังไม่พบกับชั้นน้ำซับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า" ตาน้ำ"
เราก็อาจจะขุดให้ตลิ่งเป็น Step หรือขั้นบันใด ซึ่งอาจจะพบได้ในบางพื้นที่ที่เป็นที่ดอน เราก็สามารถนำเอาปั๊มน้ำ
มาติดตั้งในตำแหน่งที่ระดับความสูงไม่เกิน 8 เมตร ส่วนด้านส่งนั้น ถ้าเราดึงน้ำขึ้นมาถึงตัวปั๊มได้แล้ว เราก็มีตัวช่วย
มากมายในการที่จะดันส่งน้ำให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ทั้งเช็ควาวล์ แอร์เวย์ และการเพิ่มกำลังของมอเตอร์ 
และจำนวนแผงโซล่าเซลล์เข้าก็สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้
  สำหรับการทำขอบบ่อให้เป็นขั้นหรือ Step นอกจากจะช่วยรักษา ระดับความสูงของผิวน้ำ ไม่ให้เกิน 8 เมตร
ทำให้ยังสามารถใช้ปั๊มน้ำธรรมดาๆ สูบน้ำได้อยู่  และบริเวณชั้น หรือStep ของขอบบ่อยังนิยมใช้ปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัว บางแห่งที่มีขนาดใหญ่มากๆก็จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตลิ่งพัง
     ท่านที่ติดตาม อาจจะพอสังเกตได้ว่า ผู้เขียน มีใจเอนเอียงให้กับแหล่งน้ำผิวดินเป็นพิเศษ ด้วยเหตุผลที่ผู้เขียนมีความมุ่งหมายที่จะมุ่งเน้นให้ 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีงบประมาณในการลงทุนน้อยที่สุด อายุใช้งานนานมากกว่า จุดคุ้มทุนหลายๆปี และผู้เขียนมีเจตนาที่จะใช้ระบบสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ( Pure Direct Current )ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานระบบสูบน้ำ  ระบบสูบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้ โมดุล 
หรือ อินเวอร์เตอร์ แปลงเป็นไฟฟ้า AC.220 V.ก็มีผู้รับติดตั้งอยู่มากมายแล้ว ผู้เขียนจึงขอเน้นไปที่ไฟฟ้ากระแสตรง แรงเคลื่อนต่ำ (เท่าที่จะสามารถทำได้) 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูด เมื่อต้องทำงานในที่เปียกชื้น 
    
      คงจะพอเริ่มมองออกแล้วนะครับว่าถ้าแหล่งน้ำของเราเป็นประเภทแหล่งน้ำผิวดิน เราจะสามารถบริหารจัดการการใช้น้ำได้อย่างประหยัด ถ้ามีพื้นที่มาก มีงบประมาณมีกำลังก็ขุดบ่อ
ขนาดใหญ่ๆเอาไว้เลย จะขุดทรงเหลี่ยม ทรงโค้งไปโค้งมาก็แล้วแต่จินตนาการ เราสามารถนำดินที่ขุดขึ้นมาทำเป็นเนิน เป็นส่วนของกองบัญชาการ เป็น Front หรือ Lobby บ่อน้ำหรือ
แหล่งน้ำที่เราขุดขึ้นมาก็จะช่วยเสริมทัศนียภาพให้ดูร่มรื่นงามตาเป็นผลพลอยได้ และในตอนเริ่มต้น การวางแหล่งน้ำและระบบสูบน้ำเอาไว้ในจุดศูนย์กลางหรือกองบัญชาการ ก็จะง่าย
สำหรับการดูแลรักษาไม่ให้ถูกลักขโมยแผงโซล่าเซลล์ หรือเครื่องสูบน้ำของเราไป ถ้าในกิจการขนาดเล็กยังไม่พร้อมเรื่องเวลาและกำลังทุน ก็ขุดบ่อสร้างที่เป็นวงๆลึกลงไปจนพบตาน้ำ
ถ้าน้ำขึ้นมาให้เราเห็นในระดับไม่เกิน 8 เมตร ก็ใช้ระบบสูบน้ำเล็กๆอย่าง  DCSP0124-300W-P25  

 เป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ไม่มีแบตเตอรี่ ขับปั๊มสูบน้ำแบบ ปั๊มชัก ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง แบบไม่มีแปรงถ่าน DENCO Custom Brushless  DC Motor .24V350Watts เหมาะสำหรับการสูบน้ำ
จากแหล่งน้ำลึกไม่เกิน 8 เมตร สามารถส่งได้ไกลมากกว่า 150 เมตร ที่แรงดันสูงสุด 4 บาร์ แรงดันใช้งานเฉลี่ย 2 บาร์ 
ตลอดเวลาที่มีแสงแดด สามารถนำไปใช้ในระบบรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ ระบบน้ำหยด 
 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองแบบข้างต้นเป็นทางเลือกที่ประหยัดและคุ้มค่าสำหรับแหล่งน้ำบนผิวดิน
ที่ระดับน้ำถึงท่อทางสูบของปั๊ม ลึก( ในแนวดิ่ง )ไม่เกิน 8 เมตรถ้าสภาพของแหล่งน้ำ หรือหน้างานมีความลึกของแหล่งน้ำ
มากกว่า 8 เมตร ไปถึง 150 เมตรสามารถเลือกใช้ ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามรายละเอียดดังนี้
  เมื่อเราศึกษามาถึงท้ายบทนี้แล้วเราก็จะมีข้อมูลมากพอที่จะเริ่มตัดสินใจว่า ไร่หรือสวนของเราจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือว่าแหล่งน้ำที่เกิดจากการขุด 
หรือสร้างตามความประสงค์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำบนดิน หรือบ่อบาดาล ต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยให้เราเลือกใช้ ตามความเหมาะสม ความชอบ 
หรือกำลังงบประมาณ ถ้ายังตัดสินใจไม่ขาด หรือชัดเจนนัก ก็ไปอ่านบทความในลำดับต่อไปก่อน เป็นการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
    C.)การจัดสรรและแบ่งพื้นที่ สำหรับการเพาะปลูก ( zoning)
Hit Counter Update 15เมษายน 2559
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎