DCSP0272-900W-P50
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นสองเท่าของรุ่น DCSP0124-300W-P25 ในรุ่นนี้จะใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด300วัตต์จำนวน3แผงมีกำลังรวมที่900วัตต์ โดยใช้แรงเคลื่อของระบบเป็น72 VDC. เปลี่ยนมอเตอร์เป็นรุ่น BLDC500W72VDC.ซึ่งจะกินกระแสอยู่ที่ 500w/72vdc =6.945 Amps ซึ่งกินกระแสต่ำกว่ามอเตอร์   24 VDC. อยู่มากพอสมควร (500w/24vdc =20.834 Amp) เหมือนตอนเรียนช่างไฟฟ้าที่ท่านอาจารย์จะให้ท่องในใจเสมอๆว่า ” โวลล์สูง แอมป์ต่ำ โวลล์ต่ำ แอมป์สูง ” ซึ่งจะเป็นตัวแปรหลักๆ ที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบระบบไฟฟ้า ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก